Poplatky za odpad i psy zůstávají stejné

Místní poplatky za provoz systému komunálních odpadů a ze psů v roce 2015 jsou zavedeny obecně závaznou vyhláškou města Břeclavi č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a obecně závaznou vyhláškou č. 5/2012, o místním poplatku ze psů.

Poplatek ze psů platí jejich držitel obci příslušné podle místa jeho trvalého pobytu nebo sídla. 

Poplatek za komunální odpady platí fyzická osoba

·         která má v Břeclavi trvalý pobyt,

·         která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, nacházející se na území města Břeclavi, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu,

  • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo  

            přechodný pobyt v Břeclavi na dobu delší 90 dnů,

  • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR v Břeclavi

            přechodně po dobu delší 3 měsíců,

  • pobývající na území města Břeclavi, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona

            upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

 

Výše uvedené poplatky jsou splatné bez vyměření, tzn., že občané neobdrží poštou žádné upozornění či složenku.

Vyhláška a doplňující informace jsou zveřejněny na internetu www.breclav.eu ® městský úřad ® odbor ekonomický  ® dokumenty nebo  www.breclav.eu ® samospráva města  →vyhlášky a nařízení, dále pak na podatelně městského úřadu. Rychlé informace lze získat na telefonních číslech 519311369 (poplatky ze psů) a 519311248 (poplatky za odpady).

Poplatek ze psů

 

Poplatník:

Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba)

 

Za 1 psa

Za 2. a každého dalšího psa

Rodinný dům

500,- Kč

700,- Kč

Ostatní domy

1 000,- Kč

               1 500,- Kč

Občané pobírající invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, který je jediným zdrojem jejich příjmů a občané pobírající sirotčí důchod

200,- Kč

300,- Kč

Splatnost:

Nejpozději do 31. března 2015

Způsob placení:

Bezhotovostně na účet města č. 526651/0100,

přes SIPO nebo přímo v pokladně města

Variabilní symbol:  1341 + číslo poplatníka

 

Poplatek z komunálních odpadů

 

Poplatník:

Fyzické osoby uvedené ve vyhlášce

Poplatek:

480,- Kč

Občané nad 65 let a děti do 6 let věku

300,- Kč

Splatnost:

Nejpozději do 31. května 2015

Způsob placení:

Bezhotovostně na účet města č. 526651/0100,

přes SIPO nebo přímo v pokladně města

Variabilní symbol:  rodné číslo poplatníka