Změny v registru řidičů v novém roce 2015

bazén

Změny platné od 1. ledna 2015 upravuje zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

1) Vozidla v nedokončeném převodu (jen odhláška na nového vlastníka/provozovatele) je nutné zaregistrovat nejpozději do 30. 6. 2015. Po uvedeném datu vozidla zaniknou a nebude je možné provozovat ani registrovat!

 

2) Dočasně vyřazená vozidla do 30. 6. 2013 (dána do depozitu do 30. 6. 2013)  zaniknou dnem 1. 1. 2016, pokud jejich vlastník/provozovatel v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 neoznámí na registru vozidel, kde je vozidlo odstaveno a účel jeho využití.

3) Dočasně vyřazená vozidla (depozit) po datu 1. 7. 2013 je vlastník/provozovatel povinen ve lhůtě jednoho roku oznámit na registru vozidel, kde je vozidlo umístněno a účel jeho využití. Při nedržení lhůty vozidlo nezanikne, ale hrozí peněžitá sankce.

Zásadní změnou je, že při změně vlastníka/provozovatele se již nebude provádět samostatně odhlášení a přihlášení. Převod provede společně původní a nový provozovatel/vlastník v místě posledního evidovaného, tedy původního vlastníka. Případná plná moc na zastupování musí být úředně ověřena. Při uvedené změně vlastníka/provozovatele je nutné mimo jiné předložit protokol o evidenční kontrole, jehož platnost se nově omezuje na dobu 14 dnů.

Při dovozu vozidla z jiného členského státu EU se již technická způsobilost vozidla neschvaluje (přebírá se stávající původní způsobilost). Vozidla se tedy pouze registrují, „čistopis“se již nevydává. Platnost první technické kontroly se taktéž přebírá.

Se změnou zákona se mění i některé pojmy. Dočasně vyřazeno je nově vyřazení silničního vozidla z provozu, taktéž trvalé vyřazení je nově uváděno zánikem silničního vozidla.

Podrobnější informace ke změnám v registru vozidel po prvním lednu 2015 naleznete
na webových stránkách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz, případně u pracovníků registru vozidel. (red)