E-podatelna

Elektronická adresa elektronické podatelny: e_podatelna@breclav_eu

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městu Břeclav podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb.

Ostatní datové zprávy zasílejte prosím na adresu posta@breclav_eu.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

 • elektronická značka Město Břeclav
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Přijímána jsou pouze podání opatřená uznávaným elektronickým podpisem - úřad si vyhrazuje právo nepřijmout nepodepsané elektronické podání.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb. zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Technické parametry datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech

formát *. doc (Microsoft Word)

formát *.xls (Microsoft Excel)

formát *.pdf (Acrobat Reader)

formát *.rtf (textového standardu RTF-DCA)

formát *.txt (prostý text CP 852, 1250)

formát *.htm, *.html

Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech *.gif, *.jpg, nebo *.tif.

Maximální přípustná velikost zprávy, vč. připojených dokumentů od doručitele jsou 4 MB.

Kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv na technických nosičích

Datové zprávy na technických nosičích můžete podat na podatelně Městského úřadu Břeclav, nám.T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5“ disketách se souborovým systémem FAT16, dále na CD, DVD, se souborovým systémem ISO9660 případně dalších technických nosičích.

V případě pochybností vzneste dotaz na naši elektronickou podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče či formát datové zprávy akceptovatelné

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí,středa 8.00 – 18.00

Úterý,čtvrtek, 8.00 – 14.00

Pátek 8.00 – 12.00

Způsob vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@breclav_eu případně na poštovní adresu Městský úřad Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců MěÚ Břeclav , kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát k zabezpečení činnosti elektronické podatelny e_podatelna@breclav_eu

Elektronická podatelna je opatřena elektronickou značkou město Břeclav, osoby určené pro manipulaci se zásilkami jsou pracovníci podatelny.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Městu Břeclav činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, musí být podle §14 odst. 3 podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4),
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem; podání lze v těchto případech učinit prostřednictvím centrálního faxu: + 420 519 372 334 nebo veřejné datové sítě: posta@breclav_eu
 • musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 37 odst. 2, tj. v případě
  • fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;
  • soukromopodnikajících fyzických osob: jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování;
  • právnických osob: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 • v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání,

Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)

pokud má být písemnost (stížnost) učiněna písemně, musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.