Vyhlášky a nařízení

Přehled platných vyhlášek města

 

OZV č. 4_2017 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.pdf

OZV č. 3_2017 o vymezení doby nočního klidu.pdf

OZV č.2_2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Břeclav

OZV č.1_2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Břeclav a část společného školského obvodu základní školy zřízené městem

OZV č. 5/2016, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 7_2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

OZV_č. 1/2016,kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5_2015, o veřejném pořádku a čistotě.pdf

OZV č. 7/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf

33_OZV č. 6/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf
33_OZV č. 6/2015 příloha1.pdf
33_OZV č. 6/2015 příloha2.pdf
33_OZV č. 6/2015 příloha3.pdf

OZV_4_2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných psychotropních látek na vymezených veřejných prostranstvích.pdf

OZV_5_2015 o veřejném pořádku a čistotě města..pdf

OZV 8_2013_o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na území města Břeclavi.pdf

OZV 2_2013_kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Břeclav č. 8_2008 o místním poplatku ze vstupného.pdf

OZV 7_2012 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

OZV 6_2012_kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Břeclavi o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokální.pdf

OZV 5_2012_O místním poplatku ze psů.pdf

OZV 1_2012_kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Břeclav o zřízení účelového fondu s názvem Bytový fond Břeclav.pdf

OZV 9_2011_O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místním poplatku z ubytovací kapacity.pdf

OZV 6_2011_Regulace sázkových her.pdf

OZV 5_2011_O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.pdf

OZV 3_2011_O veřejném pořádku a čistotě města.pdf

OZV 9_2010_kterou se ruší Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 4_2008 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno.pdf

OZV 7_2008_kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 63 z roku 2003 o umísťování orientačních , informačních, reklamních a propagačních zařízení na území města Břeclavi.pdf

OZV 3_2008_O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství (2).pdf

OZV 1_2007_Řád pro veřejné pohřebiště a provoz smutečních síní v Břeclavi.pdf

OZV 6_2006_O závazných částech ÚPN SÚ BŘECLAV.pdf

OZV 2_2006_O nakládání s komunálním a stavebním odpadem.pdf

OZV 9_2005_O závazné části regulačního plánu Břeclav - Pěšina, kterou se doplňu vyhláška č. 53_2001 o závazných částech ÚPN SÚ Břeclav.pdf

OZV 8_2005_kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3 z roku 1996 o výkopových pracích na veřejných komunikacích ve městě Břeclav.pdf

OZV 5_2005_Požární řád města.pdf

OZV 3_2004_Ozrušení obecně závazné vyhlášky města Břeclavi.pdf

OZV 9_1997_O městské policii ve městě Břeclavi.pdf

Přehled platných nařízení

 

Nařízení města Břeclav č. 7_2016 kterým se mění nařízení města Břeclav Č. 3_2013, tržní řád,ve znění nařízení ě. 5_2013, ě. 6_2013, ě. 1_2014, ě.2_2014, ě. 3_2014, č. 2_2015, c. 2_2016,č. 3_2016 a ě. 6_2016.pdf

Nařízení města Břeclavi č. 3_2015, kerým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání sinličního motorového vozidla jen za sjednanou cenu.pdf.pdf

Nařízení města Břeclavi č. 1_2015, kerým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání sinličního motorového vozidla jen za sjednanou cenu.pdf

Nařízení města Břeclav č. 2_2015,kterým se mění nařízení města Břeclav ě. 3_2013, tržní řád.pdf

Nařízení města 2014_1_tržní řád_doplnění.pdf

Nařízení 2014_3_tržní řád_doplnění.pdf

Nařízení města 2014_2_Tržní řád_doplnění.pdf

Nařízení města 2014_1_tržní řád_doplnění.pdf

Nařízení města 2013_6_ tržní řád_doplnění.pdf

Nařízení města 2013_5_ tržní řád_doplnění.pdf

Nařízení města 2013_3_Tržní řád.pdf

Nařízení města 2010_4_kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel.pdf

Nařízení města 2009_5_o zabezpečení schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic v zimním období na území města Břeclavi.pdf

Nařízení města Břeclav č. 2_2016.pdf

Nařízení města Břeclav č. 3_2016.pdf

Nařízení města Břeclavi č.4_2016.pdf

Nařízení města Břeclav č. 6_2016.pdf


Jiné

Dražební řád města Břeclavi.pdf

Zásady označování ulic VP a bud v Břeclavi.pdf