Vybrané naučné stezky v okolí

Naučná stezka Lednické rybníky

Délka trasy: 11 km
Stručný popis: V centru Lednicko-valtického areálu se nachází přírodní rezervace Lednické rybníky, která je jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v České republice. Okolo rezervace, která je chráněna jako mezinárodně významný mokřad, prochází naučná stezka Lednické rybníky. Stezka začíná na hrázi Mlýnského rybníka (zvaného též Apollo). Osm panelů, které ji doplňují, je tematicky zaměřeno na vodní ptactvo a živočichy, bahenní a vodní rostlinstvo, domácí i exotické dřeviny, rybníkářství a historii a architekturu krajiny.
 

Naučná stezka Valtice

Délka trasy: 5 km
Stručný popis: Stezka vede z centra Valtic vinicemi nad město ke kolonádě, zvané též  Raistna, a pokračuje okolními vinicemi do historické části města. Trasu lze absolvovat pěšky nebo na kole. Stezka je vybavena 19 informačními panely seznamujícími návštěvníky s historií města, zdejšími vinařskými uličkami a sklepy, s vinařskou školou. Její součástí je také zámecký areál s Národním vinařským centrem a Salonem vín České republiky.

Stezka svobody Mikulov

Délka trasy: 2,5 km
Stručný popis: Od května 2011 je v Mikulově přístupná Stezka svobody, která na třinácti informačních panelech v češtině a němčině připomíná osudy lidí, kteří žili za železnou oponou a chtěli ji překonat. Stezka začíná v Mikulově na zámku, kde je zavěšený i zvon svobody, pokračuje ke staré celnici a končí v Sedleci. Projekt je vzpomínkou na odvážné lidi, kteří riskovali životy a neváhali řešit svou situaci odvážnými činy, mnohdy zaplacenými tím nejcennějším, a to vlastním životem. Stezka probíhá po betonovém povrchu a je vhodná pro pěší i cyklisty. 

Naučná stezka Děvín

Délka trasy: 10,8 km
Stručný popis: Tradiční a turisty vyhledávaná trasa prochází národní přírodní rezervací Děvín-Kotel-Soutěska, významnou krajinnou dominantou Pavlovských vrchů. Trasa je vedena po turistických trasách s nástupy z Dolních Věstonic, Pavlova a po dvou cestách od silnice mezi Pavlovem a Klentnicí. Na patnácti zastaveních stezka seznamuje návštěvníky se skladbou zdejší vegetace, se suťovými poli, s vodohospodářskou a zemědělskou problematikou, geologickou stavbou Pálavy, s historií a osídlením hradu Děvičky a s lesním hospodářstvím a myslivostí.

Naučná stezka Turold

Délka trasy: 300 m
Stručný popis: Osm panelů stezky je umístěno na upraveném dně starého lomu na Turoldu. Panely informují návštěvníky o zdejších archeologických nálezech, o geologické stavbě bradla, o výzkumu v oblasti paleontologie, o jeskyni na Turoldu, flóře a fauně a o ochraně zdejší přírodní rezervace. V roce 2006 přibyla na Turoldu nová atrakce – tzv. geopark, naučná geostezka s 15 bloky hornin z celé republiky. Na trase stezky se můžete pohybovat volně, nešplhejte však do svahů a nevstupujte na hrany skalních stěn, abyste neničili vzácné druhy rostlin a hmyzu.

Naučná stezka Věstonická nádrž

Délka trasy: 16 km
Stručný popis: Naučná stezka vede kolem střední novomlýnské nádrže, která je významnou chráněnou ornitologickou lokalitou. Stezka má šest zastávek s informačními panely. Na nich přináší informace o zatopené vsi Mušov, z níž se dochoval pouze kostel sv. Linharta stojící na ostrově uprostřed Věstonické nádrže, o lokalitě Betlém, která je významná výskytem chráněných obojživelníků, o přírodních poměrech na střední novomlýnské nádrži a na Pálavě, o hnízdišti chráněných druhů vodního ptactva, rybářském hospodaření a o zdejší fauně a flóře.

Naučná archeologická stezka

Délka trasy: 5 km
Stručný popis: Oblastí bohatou na archeologické nálezy provází naučná stezka vedoucí z Dolních Věstonic do Pavlova. Upozorňuje na důležité archeologické lokality z období paleolitu, z dob Velkomoravské říše a připomíná také kulturu Germánů a Římanů na jižní Moravě. Nálezy z období lovců mamutů si lidé mohou prohlédnout v archeologické expozici v Dolních Věstonicích. Naučnou stezku tvoří 8 zastávek s informačními panely.

Zdroj: Avedon

Bližší informace o těchto i dalších naučných stezkách Vám rádi podají pracovníci Turistických informačních center v regionu (Břeclav, Lednice, Valtice, Mikulov, Pasohlávky, Velké Pavlovice).