Pozice právník/právnička oddělení stavebního úřadu odboru stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu

Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice právník/právnička oddělení stavebního úřadu

odboru stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu

_______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

dosažené vzdělání

vysokoškolské

studijní obor

právního zaměření univerzitního typu

znalosti oboru

znalost systému veřejné správy, stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek a správního řádu vítána, orientace v projektové dokumentaci staveb velkou výhodou                                  

praxe ve státní správě

nebo samosprávě

vítána, avšak pozice je vhodná i pro absolventy VŠ

další požadované

dovednosti

velmi dobrá znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič),  dále požadujeme samostatnost, důslednost, psychickou odolnost, komunikativnost a zdvořilé vystupování, organizační schopnosti, ochotu k dalšímu vzdělávání.

co očekáváme od budoucího zaměstnance

1) posuzování stížností a podnětů třetích osob na stavební nekázeň, ukládání pokut

2) dobrou orientaci v legislativě, související se stavebním právem a zákonem o vyvlastnění

3) analytické myšlení, schopnost odůvodnit a obhájit svůj odborný názor, a to především v písemném projevu

4) vstřícnou komunikaci a spolupráci v rámci úřadu i mimo něj

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10, po složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti platová třída 11                                   

                          Předpokládaný nástup od 01. 06. 2017 nebo dle dohody

                          Místo výkonu práce: Břeclav

 

 

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:

Jana Pelikánová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214,

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše  nejpozději do 10.05.2017. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu)  musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

 

Nutno doložit:     strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                              motivační dopis

                             

 

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení. Uchazeč souhlasí, aby přihláška do výběrového řízení byla uložena a archivována na personálním úseku po dobu 5 let.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.