Pozice referenta/ky oddělení vodního hospodářství, ochrany ovzduší a památkové péče odboru životního prostředí

 Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referenta/ky

oddělení vodního hospodářství, ochrany ovzduší

 a památkové péče odboru životního prostředí

_______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

dosažené vzdělání

vysokoškolské, vyšší odborné, příp. střední s maturitou

studijní obor

technické a přírodovědné obory se zaměřením na vodní hospodářství, stavby nebo životní prostředí

praxe ve státní správě

a samosprávě

výhodou, ne podmínkou

znalosti oboru

znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

znalost zákonů na ochrana životního prostředí se zaměřením na problematiku vodního hospodářství – výhodou

znalost stavebního zákona – výhodou

znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - výhodou zvláštní odborná způsobilost - výhodou

požadované jazykové

znalosti

znalost jednoho světového jazyka vítána

další požadované

dovednosti

práce s PC, komunikativnost, časová flexibilita, řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič, samostatnost, důslednost, organizační schopnosti, ochota k dalšímu vzdělávání

co očekáváme od budoucího zaměstnance

1) odborné posouzení záměru a jeho dopadu na vodní hospodářství, samostatné rozhodování při povolování vodních děl, vzájemné propojení se všemi složkami životního prostředí

2) dobrou orientaci v legislativě, související s vodním hospodářstvím a jejího využití v každodenní práci

3) analytické schopnosti, schopnost odůvodnit a obhájit svůj odborný názor

4) vstřícnou komunikaci a spolupráci v rámci úřadu i mimo něj

 

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

                          veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.

                          Předpokládaný nástup od 01.06.2017.

                          Místo výkonu práce: Břeclav

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:

Jana Pelikánová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214,

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše  nejpozději do 25.04.2017. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu)  musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

Nutno doložit:     strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                              motivační dopis

                             

 

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení. Uchazeč souhlasí, aby přihláška do výběrového řízení byla uložena a archivována na personálním úseku po dobu 5 let.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.