Pozor na stromy pod elektrickým vedením

Společnost E.ON upozorňuje vlastníky a uživatele nemovitostí, aby nezapomínali odstraňovat nebo ořezávat dřeviny rostoucí pod elektrickým vedením. tato povinnost jim vyplývá ze zákona č. 458/2000 Sb.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je vymezeno vzdáleností 7 m (u napětí od 1 kV do 35 kV) nebo 12 m (u napětí 35-110 kV) od krajního vodiče na obě strany. V ochranném pásmu je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu.

U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 1 m, u vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 2 m, u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost od vedení 3 m, v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika. Pokud nebude vegetace v odpovídajícím stavu dle zákona, zaměstnanci společnosti E.ON Distribuce či jím zmocněného Zhotovitele, vstoupí na dotčené pozemky a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky.Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem pozemku, vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány. Za nesplnění zákonných povinností ořezat popř. odstranit porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Energetický regulační úřad.

Bližší informace získáte na telefonním čísle 774 270 268.