Sdělení pro postižené živelní pohromou

Sdělení pro občany a firmy – předběžný odhad nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Jihomoravského kraje postiženém živelní pohromou

V souvislosti s rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje č. 1/2010 ze dne 2. 6. 2010 o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území Jihomoravského kraje Vás Město Břeclav touto cestou informuje o postupu pro předběžný odhad nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Jihomoravského kraje postiženém živelní pohromou.

Výše citovaným rozhodnutím byl vyhlášen hejtmanem stav nebezpečí do 24.00 hod. dne 11. 6. 2010

Dne 7. 6. 2010 byli pověřené osoby MěÚ Břeclav seznámeny Krajským úřadem Jihomoravského kraje s harmonogramem terénních šetření, zpracování dat a textů s předáním výsledků atd. Rozhodným obdobím pro terénní šetření, zpracování tabulek a textů, sumarizace a předání výstupů na ministerstvo je období od skončení vyhlášení stavu nebezpečí do 7 následujících kalendářních dnů (v daném případě tedy do 18. 6. 2010, pokud nebude stav nebezpečí prodloužen). Podrobnější harmonogram je následující: od 8. 6 do 11. 6. provedení místního šetření v obcích postižených živelnou pohromou. Od 12. 6. do 16. 6. provedení terénního zjišťování konkrétních nahlášených a zjištěných škod v jednotlivých obcích. Do 16. 6. 16.00 hod. doručení výsledků na Krajský úřad. Krajský úřad zpracuje výsledky za celý Jihomoravský kraj a předá je na příslušná ministerstva do 18. 6. 2010 do 14.00 hod.

Na základě výše uvedených skutečností vyzývá Město Břeclav občany a firmy, kteří byly postiženi povodní, aby nahlásili tuto skutečnost na MěÚ Břeclav do 11. 6. 2010 do 12.00 hod.

Kontaktní osoby jsou:

Zdeněk Ošlejšek,

Kancelář č. 34, tel.: 519 311 378, mobil 731 428 220, e-mail: zdenek.oslejsek@breclav_org

Jarmil Goldman, DiS.,

Kancelář č. 5, tel.: 519 311 243, mobil 731 428 227, e-mail: jarmil.goldman@breclav_org

Závěrem dodáváme stručné informace o předmětu šetření a posuzování:

Majetkem sloužícím k zabezpečení základních funkcí v území ( §2 odst. 9 zákona č. 12/2002 Sb., v platném znění) je majetek, který bezprostředně slouží k dopravě, hospodářským činnostem, bydlení (ne rekreace), k zajištění podmínek potřebných pro udržitelný rozvoj nebo jako technická infrastruktura a občanské vybavení, majetek součástí národního kulturního pokladu (památkové rezervace a zóny).

Do rozsahu poškozeného majetku se nebude zahrnovat majetek správců sítí (např. E.ON, VaK,.dále pak Povodí Moravy, s. p., Zemědělská vodohospodářská správa, Lesy ČR, s. p., Agentura pro zemědělství a venkov…atd.)

Město Břeclav