Město Břeclav má nový územní plán


Zastupitelstvo města Břeclav na svém zasedání ve středu 24. května vydalo nový územní plán Břeclavi. Ten nabude účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující jeho vydání na úřední desce Městského úřadu Břeclav.

 Územní plán Břeclav je územně plánovací dokumentací, která byla pořízena pro celé území města Břeclav a vydána formou opatření obecné povahy. Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Stanoví základní koncepci rozvoje území obce, koncepci ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Územní plán také vymezuje plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití (územní rezervy); dosavadní využití těchto ploch nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití. Územní plán Břeclav ve vybraných plochách ukládá prověření změn jejich využití územní studií. Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.Pořizovatel územního plánu v průběhu pořizování obdržel množství připomínek a námitek. Stavební zákon pořizovateli neukládá, aby na jednotlivé připomínky a námitky bylo v průběhu pořizování územního plánu jednotlivě písemně odepisováno. Jak bylo s podanými připomínkami naloženo, je zřejmé z dokumentace územního plánu, zejména z textové části odůvodnění vyhodnocení připomínek. Z kapitoly Rozhodnutí o námitkách se pak podatelé dozví, jakým způsobem bylo o jejich námitce rozhodnuto. Městský úřad Břeclav tedy nebude podatele připomínek a námitek jednotlivě obesílat.

Úplné znění vydaného Územního plánu Břeclav je k veřejnému nahlédnutí:

  • na MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy, oddělení úřad územního plánování,  Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, v listinné podobě v kanceláři č. 226, zejména v úřední dny (pondělí 8.00 – 17.00 hodin, středa 8.00 – 18.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 hodin), jinak po telefonické dohodě.
  • na webových stránkách Města Břeclav www.breclav.eu, v sekci Úřad a radnice/Územní plánování/Platná územně plánovací dokumentace/Břeclav/ Územní plán Břeclav, nebo přímo na adrese: https://breclav.eu/folder/2415/

 

Tvorba Územního plánu Břeclav byla spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj,  Šance pro Váš rozvoj.

loga___P.jpg