Aktualizace bezpečnostní zprávy Fosfa a.s.

Oznámení o zahájení veřejného nahlížení do aktualizace bezpečnostní zprávy společnosti Fosfa a. s.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno (dále jen „krajský úřad"), zahajuje ve smyslu § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (zákon o prevenci závažných havárií), a dále podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, veřejné nahlížení do aktualizace bezpečnostní zprávy společnosti:

Fosfa a. s., Hraniční 268/120, Břeclav-Poštorná, PSČ 691 41, IČ 00152901 (dále jen „provozovatel"),

která byla zpracována pro objekt Hraniční 268/120, Břeclav-Poštorná, PSČ 691 41 ve verzi z května 2024

Obec oznamuje veřejnosti způsobem v místě obvyklým (např. na úřední desce) a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, (např. na www. stránkách), do 15 dnů ode dne obdržení aktualizace bezpečnostní zprávy provozovatele, kdy a kde lze do dokumentace nahlížet, činit si výpisky, opisy, popř. kopie. Veřejné nahlížení do aktualizace bezpečnostní zprávy provozovatele musí být umožněno po dobu 30 dnů ode dne oznámení. V této lhůtě může každá fyzická osoba nebo právnická osoba uplatnit k aktualizaci bezpečnostní zprávy provozovatele písemné připomínky.

Dotčené obce zašlou své vyjádření a případné připomínky veřejnosti k aktualizaci bezpečnostní zprávy provozovatele krajskému úřadu do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené pro nahlížení veřejnosti do aktualizace bezpečnostní zprávy podle ust. § 17 odst. 2 zákona o prevenci závažných havárií.

Pokud dotčená obec nezašle své vyjádření a případné připomínky veřejnosti k aktualizaci bezpečnostní zprávy provozovatele v této lhůtě platí, že s aktualizací bezpečnostní zprávy provozovatele souhlasí.

Aktualizace bezpečnostní zprávy provozovatele bude k nahlížení v turistickém a informačním centru, Lichtenštejnský dům, U Tržiště 8, Břeclav - kontaktní osoba Zuzana Šebková, telefon 519 326900, v úřední dny:

Pondělí 08:00 - 17:00 s polední přestávkou 11:30 - 12:30

Středa 08:00 - 17:00 s polední přestávkou 11:30 - 12:30 v ostatní dny po domluvě na telefonním čísle 519 326 900,

ve dnech 19. června 2024 až 22. července 2024.