Dokument ke stažení


Přírodní park Niva Dyje

Dokument typu pdf | Velikost 176,88 kB

Typ souboru: Univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a grafických programech (např. OpenOffice.org). Je doporučován k použití na webu.
Počet stažení: 309
Soubor publikován: 2016-05-17 10:47:13

Poznámka: 

 Lužní les podél řeky Dyje, doprovázející tento vodní tok představuje jedinečný ekosystém v rámci Evropy, jehož rozmanitost spočívá zejména v obrovské druhové pestrosti živočichů a rostlin. Typickým obrazem lužního lesa jsou nivní louky se solitérními duby.
Území je významně spjato s knížecím rodem Liechtensteinů. Tento rod nejenže utvářel zdejší krajinu z hlediska kulturního, ale, a to zejména, krajinářského a hospodářského. V roce 1996 byla krajina, jejíž součástí je i tento přírodní park zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Oblast je součástí soustavy NATURA 2000. Území je dále součástí Ramsarské úmluvy - jako Mokřady Dolního Poddyjí (1993), Biosférické rezervace Dolní Morava (2003) a evropsky významné lokality Niva Dyje (2005). Zámecký rybník v Lednici je navíc zahrnut do ptačí oblasti a evropsky významné lokality Lednické rybníky a je též součástí národní přírodní rezervace Lednické rybníky.

Vyhlášení a základní informace

Přírodní park Niva Dyje byl vyhlášen v roce 2002 tehdejším Okresním úřadem v Břeclavi. Důvodem k vyhlášení byl zejména fakt, že území bylo velmi ceněné a významné z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a zejména pak z hlediska cennosti krajiny, krajinného rázu a významnosti celého území. Park byl vyhlášen v souladu s ustanoveními § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Posláním přírodního parku je ochrana krajinného rázu, kterým je hlavně přírodní, kulturní a historická charakteristika oblasti, při umožnění únosného turistického využití a rekreace.
Tento park má rozlohu více jak 1500 ha a zahrnuje katastrální území několika obcí. Převážná část je situována na k.ú. Charvátská Nová Ves, Lednice na Moravě, Ladná a Podivín. Menší část pak Břeclav a Poštorná. Hranice území kopíruje ze severovýchodní části levobřežní hráz řeky Dyje, přechází most Podivín - Lednice, zde pak hranice jde po okraji zámeckého parku, včetně Zámeckého rybníka a dále po pravobřežní hrázi vodního toku Včelínku okolo Charvátské Nové Vsi až po splav na odlehčovacím rameni řeky Dyje a dále až po odbočení Dyje („Na špici") ve Staré Břeclavi. V roce 2013 došlo k aktualizaci zřizovacího předpisu vydáním 3. nařízení Jihomoravského kraje ze dne 4.4.2013 o zřízení Přírodního parku Niva Dyje a omezení využití jeho území. V novém předpise došlo zejména ke změně vymezení činností, vyžadujících souhlas orgánu ochrany přírody.

pamtn_strom_Knec_dub


Flóra a fauna

Z dřevin je nejrozšířenější jasan úzkolistý, který zde dosahuje severozápadní hranice rozšíření a dub letní. Často je přimíšen jilm vaz, habr obecný a lípa malolistá. Místy je vtroušen původní topol bílý nebo topol černý. Jsou vysazeny i ořešáky černé. Z bylin se na podmáčených místech vyskytují vlhkomilné druhy jako kosatec žlutý, vzácná bledule letní, pryšec bahenní, šmel okoličnatý nebo žabník jitrocelový. Na méně zamokřených stanovištích zase křivatec žlutý, dymnivka dutá, orsej jarní nebo krtičník hlíznatý a lze objevit i porosty sněženky podsněžníku, vzácně ladoňky dvoulisté nebo kontruda lékařského.K podzimu rozkvétají celé plochy ocúnu jesenního. Na zmíněném území se vyskytuje více jak 800 taxonů cévnatých rostlin a dále na 800 druhů hub.
Typickým opeřencem pro tuto oblast je čáp bílý, občas je vidět i čáp černý. Dosti početné jsou stavy strakapouda prostředního a žluny zelené. Vyskytuje se i lejsek bělokrký nebo datel černý v lokalitě u Janohradu. Na řece Dyji, včetně některých ramen hnízdí ledňáček říční a nad Břeclaví směr k Ladné hnízdí i břehule říční. Vzácně hnízdí i ostříž lesní nebo včelojed lesní. V lužním lese je i bohaté zastoupení sov, zejména kalousů a puštíků. Na Zámeckém rybníce se nachází společná hnízdní kolonie volavky popelavé a kvakoše nočního. Zajímavé je i zastoupení vodních ptáků - potápky malé, potápky roháče nebo zrzohlávky rudozobé.
Vody v přírodním parku Niva Dyje jsou bohaté na druhy ryb, kromě běžných se vyskytuje i ostroretka stěhovavá, ostrucha křivočará, parmy a také piskoř pruhovaný, hořavka duhová a dnes velmi vzácný karas obecný, zjištěn byl i sekavec. Významnou měrou přispěla k oživení druhového spektra i realizace a zprovoznění břeclavského rybího přechodu.
V lesích žije roháč obecný a také symbol jihomoravského luhu - tesařík obrovský. Vyskytuje se i „naturový" páchník hnědý a lesák rumělkový. Běžná je užovka obojková a hladká. V tůních a ramenech se rozmnožují početné populace obojživelníků včetně čolka dunajského, skokana ostronosého nebo skokana krákonohého. Typickým a dnes již běžným obyvatelem nivy Dyje je bobr evropský. Ve vodách žije škeble rybniční nebo velevrub malířský. V periodických vysychajících tůních je zastoupena žábronožka sněžní a také listonoh jarní. Velmi bohaté je spektrum mravenců a pavouků, z nichž mnozí se vyskytují pouze zde.
Významným fenoménem lužního lesa a potažmo i nivy řeky Dyje jsou komáři. Samečci krev nepijí, živý se nektarem z květů. Bodají pouze samičky. Nejvíce rozšířené druhy jsou Aëdes, Anopheles, Culex.
Ochrana lužních luk - pravidelné kosení či spásání travin, je nezbytné pro zachování některých druhů rostlin a ptactva. Na takto pravidelně ošetřovaných stanovištích je patrný výrazný nárůst biologické rozmanitosti druhů.

 

Ochranné podmínky a omezení v přírodním parku Niva Dyje

 Dle aktuálního právního předpisu je nezbytný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody (tj. Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí) k těmto činnostem, které by znamenaly  zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území:

a)umisťování nebo povolování staveb nebo zařízení, jejich změn, změn jejich vlivu na využití území, zejména objektů individuální a hromadné rekreace, zemědělských, zpracovatelských a průmyslových areálů, skladovacích sil a stožárových staveb nad 10 m výšky, nadzemních vedení či jiných nadzemních liniových staveb, solárních elektráren apod.

b) těžbě, dobývání a zpracování hornin a nerostů,

c) zmenšování ploch trvalých travních  porostů, lesních pozemků a vodních ploch,

d) provádění zásahů do říčních ramen, vodních toků, tůní, mokřadů a dalších, po větší část roku podmáčených míst,

e) zřizování ploch ke sportovnímu a rekreačnímu využití, zejména tábořišť, kempů a motokrosových  drah,

f) zřizování zařízení pro  intenzivní chov hospodářských zvířat, zvláště ohrazení,  přístřešků apod.,

g) zakládání porostů rychle rostoucích dřevin,

h) setrvávání obytných automobilů, obytných přívěsů a jiných obytných mobilních zařízení mimo pozemní komunikace a kempy,

i) provádění jiných činností, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz přírodního parku.

Starší verze:

Číslo verze Poslední změna souboru Název
1 2014-08-28 08:18:32 Přírodní park Niva Dyje