Ke stažení: 2008_První ÚAP ORP Břeclav


 

Územně analytické podklady obcí - Břeclav
Územně analytické podklady byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Pořizovatel:
Městský úřad Břeclav, Odbor stavebního řádu a územního plánování, oddělení úřad územního plánování, Nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Zpracovatel prvních ÚAP:
Ing.arch. Martin Ondrouch, Ph.D., Horní Luční 4, 691 41 Břeclav

 PROJEKT  JE  SPOLUFINANCOVÁN  Z  EVROPSKÉ UNIE A  EVROPSKÉHO  FONDU  PRO  REGIONÁLNÍ  ROZVOJ

iop eummr

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Textová část prvních ÚAPje společná pro všechny odbce správního obvodu. Výkresy prvních ÚAP s označením B3 (výkres záměrů na provedení změn v území) a B4 (výkres problémů k řešení v ÚPD) zobrazují celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav. Ostatní výkresy jsou děleny podle jednotlivých obcí.

 

Vytvoření složky: 02.10.2014 12:19 Administrátor
Poslední změna složky: 30.01.2015 11:34 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 3190