Pozvánka

Ve středu 22. června 2011 od 16.00 hod. v budově Městského úřadu Břeclav - nám. T.G.Masaryka 3 (zasedací místnost č. 112) proběhne 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Břeclavi.

{slide=Program}

 

Program

Předkládá
1. Zahájení  
2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu  
3. Složení slibu člena Zastupitelstva města Břeclavi  
4. Projednání zápisu z 4. zasedání ZM  
5. Schválení programu jednání
 
6. Kontrola úkolů  
7. Prodej pozemků v lokalitě U Lesa ve Staré Břeclavi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
8. Záměr prodeje, případně pronájmu části pozemku v lokalitě na Dílech v Poštorné -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
9. Prodej pozemku za rodinným domem na ulici Čermákova v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4 --  Ing. Krátký (OM)
10. Užívání pozemků v areálu bývalých kasáren v Břeclavi – uzavření kupní smlouvy, dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemků se smlouvou budoucí kupní a dohody o narovnání se společností H.R.S., a.s. -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
11. Zřízení venkovního posezení před provozovnou „Veselá krčma“ v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3 -- Ing. Krátký (OM)
12. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě na převod stavby parkoviště „Náhon“, včetně propojovacího chodníku k bytovému komplexu EURO v Břeclavi (u pekárny PENAM) -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
13. Staženo  
14. Převod bytových jednotek v majetku města Břeclavi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
15. Převod jednotek v domě č.p. 976 v k.ú. Břeclav – nám. T. G. Masaryka 13 -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3 -- Ing. Krátký (OM)
16. Záměr prodeje „Prezentačního pavilonu LVA“ -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
17. Prodej pozemku – veřejné zeleně v obci Ladná -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
18. Převod pozemků v lokalitě břeclavského zámku -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
19. Vrácení objektu bývalé rakvárny státu -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
20. Směna části pozemku za koupalištěm (vlastník město Břeclav) za pozemky v lokalitě Za Kasárnami (vlastník BRON s.r.o.), vše v k.ú. Břeclav -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
21. Prodej pozemků v lokalitě Pastvisko v Břeclavi – prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
22. Budoucí výkup pozemku pod stávajícím hřištěm v Charvátské Nové Vsi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
23. Prodej pozemků ve Staré Břeclavi, v ulici U Rybníka -- zpráva, příloha č. 1 -- Ing. Krátký (OM)
24. Záměr prodeje části pozemku mezi garážemi na sídlišti Dubič v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
25. Záměr prodeje pozemku a bezúplatný převod části pozemku v ulici Rybářské uličky ve Staré Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
26. Výkup části pozemků na ulici Pastevní ve Staré Břeclavi, dotčených stavbou komunikace -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
27. Prodej pozemku u objektu ve vlastnictví společnosti daňová a účetní kancelář 2, s.r.o. na ulici U Zbrodku v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
28. Záměr prodeje části pozemku v lokalitě autobusového nádraží v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
29. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě U Jánského dvora v k.ú. Břeclav -- zpráva. příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
30. Žádost o bezúplatný, případně úplatný převod pozemků sloužících jako komunikace v zahrádkářské osadě „U Letiště“ -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
31. Záměr prodeje zahrady v zahrádkářské osadě „Nivky“ ve Staré Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
32. Záměr prodeje zahrady v lokalitě odlehčovacího ramene řeky Dyje v Poštorné -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
33. Žádost o bezúplatný, popřípadě úplatný převod pozemku pod komunikací na ulici Lednická v Charvátské Nové Vsi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
34. Užívání pozemku před rodinným domem na sídlišti ČSA v Poštorné -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
35. Budoucí prodej části pozemku pod plánovanou přístavbou obchodního centra na ulici Lidická ve Staré Břeclavi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
36. Uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku na ulici Bří Mrštíků v Břeclavi za účelem vybudování trafostanice -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
37. Prodej pozemku pod budovou trafostanice na sídlišti Na Valtické v Charvátské Nové Vsi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
38. Prodej bývalé kotelny a s ní souvisejících pozemků na sídlišti Slovácká v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
39. Prodej pozemku pod garáží na ulici Na Zvolenci ve Staré Břeclavi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
40. Záměr prodeje části pozemku v lokalitě Za bankou v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3 -- Ing. Krátký (OM)
41. Prodej části pozemku na ulici Dyjová v Poštorné -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3 -- Ing. Krátký (OM)
42. Bezúplatný převod pozemků v lokalitě sídliště Na Valtické v k.ú. Charvátská Nová Ves z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do majetku města Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
43. Prodej pozemku na ulici Břetislavova v Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
44. Bezúplatný převod pozemků na ulici Palackého v k.ú. Charvátská Nová Ves z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do majetku města Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
45. Záměr prodeje objektu bývalé kotelny G-17 na sídlišti Na Valtické v k.ú. Charvátská Nová Ves -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
46. Prodej pozemku – zahrady za RD na ulici Lednická v Charvátské Nové Vsi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
47. Prodej části pozemku na ulici Lidická ve Staré Břeclavi -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3 -- Ing. Krátký (OM)
48. Žádosti o dotace v oblasti sportu na rok 2011 -- zpráva, příloha č.1 -- RNDr. Petrů OŠKMS)
49 Smlouva o podmínkách poskytnutí a způsobu použití dotace 71/OŠKMS/K/KD/dotace TJ Sokol Charvátská Nová Ves -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- RNDr. Petrů OŠKMS)
50. Zřizovací listina příspěvkové organizace TEREZA Břeclav -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3 -- RNDr. Petrů OŠKMS)
51. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace TEREZA Břeclav -- zpráva, příloha č.1 -- RNDr. Petrů OŠKMS)
52. Zařazení nové investiční akce na rok 2011 „Výměna oken v Mateřské škole Břeclav, Okružní 7“ -- zpráva -- Ing. Parolek OŠKMS)
53. Vydání změny č. 10A územního plánu SÚ Břeclav -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4 -- Ing. Krátký (ORS)
54. Nový koordinátor NSZM -- zpráva -- MUDr. Ryšavý (ORS)
55. Projekt Břeclav – Zdravé město: Deklarace ZM a MA21 -- zpráva, příloha č.1 -- MUDr. Ryšavý (ORS)
56. Schválení poskytnuté dotace na Digitalizaci Kina Koruna -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Krátký (ORS)
57. Zařazení do projektu IPRM – Břeclav projekt „Mozaika – aktivně ke zdravému životu“ -- zpráva -- Ing. Parolek (ORS)
58. Prominutí pohledávky pro nedobytnost -- zpráva -- Ing. Parolek (ORS)
59. Zrušení členství v projektu Open ENLoCC -- zpráva -- Ing. Parolek (ORS)
60. Zařazení do projektů IPRM – Břeclav projekt „Tvorba a uplatňování vzdělávacích výukových modulů jako prevence vzniku školního neúspěchu“ -- zpráva -- Ing. Parolek (ORS)
61. Smlouva o spolupráci při zajišťování a rozvoji IDS JMK -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3 -- Ing. Parolek (OSVD)
62. Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 4/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Parolek (OEK)
63. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o veřejném pořádku a čistotě města -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Parolek (OKT)
64. Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2 -- Ing. Parolek (OKT)
65. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Břeclavi -- zpráva, příloha č.1 -- Ing. Bortlík (FVZM)
66. Závěrečný účet města Břeclavi za rok 2010 -- zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, příloha č.5, příloha č.6 -- Ing. Parolek (OEK)
67. Dotazy a připomínky zastupitelů  
68. Dotazy a připomínky občanů  
69. Závěr  

 

MUDr. Oldřich Ryšavý, v.r.

starosta města Břeclavi

  {/slide}

   

  Hlasování

   

  Složky


  Vytvoření složky: 28.01.2015 09:43 Administrátor
  Počet zobrazení: 422