Pozvánka

Ve středu 14. prosince 2011 od 16.00 hod. v budově Městského úřadu Břeclav - nám. T.G.Masaryka 3 (zasedací místnost č. 112) proběhne 8. veřejné zasedání Zastupitelstva města Břeclavi.

{slide=Program}

Program

Předkládá
1. Zahájení
2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
3. Projednání zápisu z 7. zasedání ZM
4. Schválení programu jednání
5. Kontrola úkolů
6.1 Záměr prodeje části pozemku pod nájezdovou rampou do patrových garáží obchodního domu na ulici J. Palacha v Břeclavi -- zprávapříloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
6.2 Vymezení bytových a nebytových jednotek a zřízení věcného předkupního práva k půdním vestavbám, to vše v domě č.p. 588 v k.ú. Břeclav (Sady 28. října 2) – revokace usnesení -- zprávapříloha č.1 --  Ing. Krátký (OM)
6.3 Prodej zahrady v lokalitě odlehčovacího ramene řeky Dyje v Poštorné (Havlíkovi) -- zprávapříloha č.1,příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
6.4 Prodej zahrady v lokalitě odlehčovacího ramene řeky Dyje v Poštorné (Juřík) -- zpráva, příloha č.1,příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
6.5 Prodej bytové jednotky (půdní vestavby) v BD na ulici Riegrova 45 v Břeclavi -- zprávapříloha č.1,příloha č.2 -- Ing. Krátký (OM)
6.6 Prodej části pozemku na sídlišti Budovatelská v Poštorné -- zprávapříloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
6.7 Výkup pozemků v Charvátské Nové Vsi na výstavbu smuteční obřadní síně -- zprávapříloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
6.8 Návrh na uzavření dohody o převzetí inženýrských sítí stavby „Obytná kolonie Hájky – Habrová Seč, Břeclav, a na rekonstrukci místní přístupové komunikace“ -- zprávapříloha č.1 -- Ing. Krátký (OM, ORS)
6.9 Schválení řídícího výboru pro IPRM na lokalitu Na Valtické -- zpráva -- Ing. Parolek (ORS)
6.10 Návrh na změnu tarifních podmínek na linkách městské autobusové dopravy v Břeclavi -- zprávapříloha č.1 -- Ing. Parolek (OSVD)
6.11 Harmonogram schůzí Rady města Břeclavi a zasedání Zastupitelstva města Břeclavi -- zpráva -- MUDr. Ryšavý (OKT)
6.12 Upřesnění od vymáhání pohledávek a účetní odpis pohledávek vč. Příslušenství -- zpráva -- Ing. Parolek (OKT)
6.13 Odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s občanským sdružením HC Břeclav na období let 2009-2012 -- zprávapříloha č.1 -- Ing. Parolek (OŠKMS)
6.14 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí a způsobu použití dotace na zajištění provozu běžných oprav a údržby č. 7/2008/OŠKMS/K/KD/dotace -- zprávapříloha č.1 -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
6.15 Žádost o poskytnutí navýšení finanční podpory/dotace TJ Tatran Poštorná -- zprávapříloha č.1 -- RNDr. Petrů (OŠKMS)
6.16 Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Břeclavi -- zprávapříloha č.1 -- FVZM (OEK)
6.17 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 6/2011, kterou se reguluje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území města Břeclavi -- zprávapříloha č.1 -- Ing. Parolek (OEK)
6.18 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 7/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému -- zprávapříloha č.1 -- Ing. Parolek (OEK)
6.19 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 10/2011 o místním poplatku ze psů a za komunální odpady -- zprávapříloha č.1 -- Ing. Parolek (OEK)
6.20 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity -- zprávapříloha č.1příloha č.2 -- Ing. Parolek (OEK)
6.21 Návrh rozpočtu na rok 2012 a rozpočtového výhledu na rok 2013-2014 -- zprávapříloha č.1, příloha č.2, příloha č.3příloha č.4příloha č.5příloha č.6příloha č.7příloha č.8 -- Ing. Parolek (OEK)
6.22 Revokace záměru prodeje zahrady v zahrádkářské trati Nivky v k.ú. Břeclav -- zprávapříloha č.1 -- Ing. Krátký (OM)
6.23 Velitel Městské policie Břeclav -- zpráva -- MUDr. Ryšavý (OKT)
6.24 Žádost Domova seniorů Břeclav, PO o změnu rozpočtu pro rok 2011 -- zprávapříloha č.1 -- MUDr. Ryšavý (OKT)
7. Dotazy a připomínky zastupitelů
8. Dotazy a připomínky občanů
9. Závěr

 

MUDr. Oldřich Ryšavý, v.r.

starosta města Břeclavi

  {/slide}

   

  Hlasování

   

  Složky


  Vytvoření složky: 28.01.2015 09:43 Administrátor
  Počet zobrazení: 306