Pozvánka

Ve středu 22. února 2012 od 16.00 hod. v budově Městského úřadu Břeclav - nám. T.G.Masaryka 3 (zasedací místnost č. 112) proběhne 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Břeclavi.

{slide=Program}

Program

Předkládá
1. Zahájení
2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
3. Projednání zápisu z 8. zasedání ZM
4. Schválení programu jednání
5. Kontrola úkolů
6.1 Převod bytové jednotky č. 999/8 v domě Okružní 5 v Poštorné, včetně podílů k ní přináležejících  --zpráva, příloha č.1příloha č.2-- Ing. Krátký (OM)
6.2 Záměr prodeje pozemku před areálem stavebního bytového družstva DYJE na ulici Bratislavská v Břeclavi  --zprávapříloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
6.3 Prodej částí pozemku v ulici U Sýpek ve Staré Břeclavi  --zpráva, příloha č.1, příloha č.2-- Ing. Krátký (OM)
6.4 Bezúplatný převod bývalého drážního domku pro obsluhu váhy v Podivíně  --zpráva, příloha č.1, příloha č.2-- Ing. Krátký (OM)
6.5 Záměr prodeje pozemku pod bytovým domem na ulici U Jánského dvora 10 v Břeclavi  --zpráva, příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
6.6 Výkup části pozemku na ulici Mládežnická v Břeclavi  --zpráva, příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
6.7 Převod bytové jednotky č. 1114/4 v domě Okružní 4 v Poštorné, včetně podílů k ní přináležejících  --zpráva-- Ing. Krátký (OM)
6.8 Výkup pozemků pod komunikacemi na ulicích Komenského a Havlíčkova v Poštorné  --zpráva, příloha č.1, příloha č.2-- Ing. Krátký (OM)
6.9 Záměr prodeje části pozemku v lokalitě „Pod zahradami“ v Poštorné  --zpráva, příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
6.10 Prodej částí pozemků v lokalitě U Jánského dvora v Břeclavi  --zpráva, příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
6.11 Uznání vlastnického práva k pozemkům na sídlišti ČSA v Poštorné   --zpráva-- Ing. Krátký (OM)
6.12 Záměr prodeje objektu na rohu ulic Lidická a Skopalíkova  --zpráva, příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
6.13 Bezúplatná převod části pozemku v souvislosti s výstavbou protipovodňové hráze (Tř. 1. máje v k.ú. Poštorná)  --zpráva, příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
6.14 Bezúplatný, případně úplatný převod pozemků v lokalitě za ulicí Havlíčkova v Poštorné  --zpráva, příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
6.15 Užívání pozemku pod stavbou garáže v lokalitě za ulicí Lidická ve Staré Břeclavi  --zpráva, příloha č.1, příloha č.2příloha č.3-- Ing. Krátký (OM)
6.16 Záměr prodeje části pozemku v lokalitě Přední čtvrtky v k.ú. Břeclav  --zpráva, příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
6.17 Prodej a záměr prodeje pozemků za rodinnými domy v ulici Čermákova v Břeclavi  --zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3příloha č.4-- Ing. Krátký (OM)
6.18 Bezúplatný převod pozemku pod komunikací k židovskému hřbitovu v Břeclavi  --zpráva, příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
6.19 Prodej pozemků v Tovární kolonii v Poštorné  --zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3příloha č.4-- Ing. Krátký (OM)
6.20 Prodej pozemků na ulici Břetislavova v Břeclavi na výstavbu garáží  --zpráva, příloha č.1-- Ing. Krátký (OM)
6.21 Prodej pozemků v lokalitě U Lesa ve Staré Břeclavi  --zpráva, příloha č.1, příloha č.2-- Ing. Krátký (OM)
6.22 Dohoda o ukončení smlouvy 79/2010/OŠKMS/S/dotace – Lucie Rylichová  --zpráva, příloha č.1-- RNDr. Petrů (OŠKMS)
6.23 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem Břeclav  --zpráva, příloha č.1, příloha č.2příloha č.3příloha č.4příloha č.5příloha č.6příloha č.7,     příloha č.8příloha č.9příloha č.10příloha č.11příloha č.12příloha č.13příloha č.14příloha č.15příloha č.16příloha č.17-- RNDr. Petrů (OŠKMS)
6.24 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace z rozpočtu města Břeclavi v oblasti kultury na rok 2012  --zpráva, příloha č.1-- RNDr. Petrů (OŠKMS)
6.25 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace z rozpočtu města Břeclavi v oblasti sportu na rok 2012  --zpráva, příloha č.1-- RNDr. Petrů (OŠKMS)
6.26 Žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace z rozpočtu města Břeclavi v oblasti sportu na rok 2012 HC LVI Břeclav o.s. a MSK Břeclav s.r.o.  --zpráva, příloha č.1, příloha č.2-- RNDr. Petrů (OŠKMS)
6.27 Navýšení závazného ukazatele finančních prostředků příspěvkové organizace Tereza Břeclav  --zpráva-- Ing. Parolek (OŠKMS)
6.28 Stanovení výše dotace na rok 2012 JUDr. Zdeňku Janíkovi k zajištění provozu a činnosti krytého bazénu v Břeclavi  --zpráva, příloha č.1-- Ing. Parolek (OŠKMS)
6.29 Nabídka na odkoupení a prodej obchodního podílu MSK Břeclav s.r.o.  --zpráva--  Ing. Parolek (OŠKMS)
6.30 Projekt Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko programu EU Cíl 3 – Evropská územní spolupráce ČR-Rakousko  --zpráva, příloha č.1-- RNDr. Petrů Ing. Parolek (OŠKMS) 
6.31 Regenerace panelového sídliště Slovácká – I. etapa  --zpráva--  Ing. Parolek (ORS)
6.32 Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Břeclav  --zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3-- Ing. Krátký (ORS)
6.33 Vytvoření pracovní skupiny programu prevence kriminality a schválení koncepce prevence kriminality města Břeclav na léta 2012-2014  --zpráva--
MUDr. Ryšavý
(ORS)
6.34 Smlouva o budoucí smlouvě darovací  --zpráva, příloha č.1-- Ing. Parolek (ORS)
6.35 Žádost o dotaci do Nadace ČEZ – Oranžové hřiště na realizaci akce „Skatepark Na Valtické“  --zpráva-- Ing. Parolek (ORS)
6.36 Podání žádosti o dotaci na SFDI – Cyklostezka ulice Bratislavská – ulice Na Zahradách, úsek III./2  --zpráva-- Ing. Parolek (ORS)
6.37 Podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury – Břeclav bez bariér, I. etapa  --zpráva-- Ing. Parolek (ORS)
6.38 Podání žádosti o dotaci do Nadace Partnerství „Revitalizace veřejného prostranství u Bílého kostela“  --zpráva-- Ing. Parolek (ORS)
6.39 Podání žádosti o dotaci do Nadace OKD – „Z pusté zahrady, zahrada snů“  --zpráva-- Ing. Parolek (ORS)
6.40 Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo vnitra na projekt Program prevence kriminality a extremismu – Bezpečná lokalita, Břeclav 2012  --zpráva-- Ing. Parolek (ORS)
6.41 Jmenování nového člena výboru  --zpráva, příloha č.1-- MUDr. Ryšavý (OKT)
6.42 Připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“  --zpráva-- Ing. Parolek (OKT)
6.43 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Břeclavi – Remedia Plus o.p.s. – rok 2012  --zpráva, příloha č.1-- MUDr. Ryšavý (OSV)
6.44 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Břeclavi – Oblastní charita Břeclav – rok 2012  --zpráva, příloha č.1-- MUDr. Ryšavý (OSV)
6.45 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov seniorů Břeclav  --zpráva, příloha č.1, příloha č.2, příloha č.3příloha č.4-- MUDr. Ryšavý (OSV)
6.46 Návrh na zřízení investičního fondu a zrušení bytového fondu města Břeclavi  --zpráva, příloha č.1, příloha č.2--
Ing. Parolek
MUDr. Ryšavý
(OEK)
6.47 Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi  --zpráva, příloha č.1--
Ing. Dominik (KVZM)
6.48
Zápis ze 4. a 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi  --zpráva, příloha č.1-- Ing. Dominik (KVZM)
6.49
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí a způsobu užití veřejné finanční podpory --zpráva, příloha č.1--
Ing. Jaroslav Parolek
(OSVD)
7. Dotazy a připomínky zastupitelů
8. Dotazy a připomínky občanů
9. Závěr

 

MUDr. Oldřich Ryšavý, v.r.

starosta města Břeclavi

  {/slide}

  Hlasování

   

  Složky


  Vytvoření složky: 28.01.2015 09:43 Administrátor
  Počet zobrazení: 474