Ke stažení: Zasedání č. 14 dne 14.11.2012


Pozvánka

Ve středu 14.11.2012 od 16.00 hod. v budově Městského úřadu Břeclav - nám. T. G. Masaryka 3 (zasedací místnost č. 112) proběhne 14. veřejné zasedání Zastupitelstva města Břeclavi.

{slide=Program}

Program

Předkládá
1. Zahájení
2. Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
3. Projednání zápisu z 13. zasedání ZM
4. Schválení programu jednání
5. Kontrola úkolů
6.1 Záměr prodeje pozemku pod garáží v lokalitě U Jánského dvora v Břeclavi      zpráva  příloha Ing. Krátký(OM)
6.2  Záměr prodeje části pozemku pod částí garáže v lokalitě Pod Zahradami v Poštorné    zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.3 Záměr prodeje pozemku pod garáží v Poštorné   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.4 Záměr prodeje pozemku pod garáží za poliklinikou v Břeclavi (Vymyslický)   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.5 Záměr prodeje pozemku pod částí garáže na ulici Mendlova ve Staré Břeclavi   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.6 Záměr prodeje části pozemku v lokalitě Za Hájem v Poštorné   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.7 Záměr prodeje části pozemku pod novostavbou rodinného domu na ulici Chaloupky v Charvátské Nové Vsi   zpráva   příloha č. 1  příloha č. 2 Ing. Krátký(OM)
6.8 Záměr prodeje zahrady v lokalitě odlehčovacího ramene ředky Dyje v Poštorné – Juřík   zpráva  příloha Ing. Krátký(OM)
6.9 Záměr prodeje části pozemku za řadovou zástavbou garáží za ulicí Nádražní v k.ú. Poštorná   zpráva  příloha Ing. Krátký(OM)
6.10 Záměr prodeje částí pozemků v lokalitě Šustárky ve Staré Břeclavi    zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.11 Záměr prodeje zahrady v lokalitě odlehčovacího ramene řeky Dyje v Poštorné   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.12 Záměr prodeje pozemku za bytovými domy na ulici Národních hrdinů v Břeclavi   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.13 Záměr prodeje pozemku na sídlišti U Jánského dvora v Břeclavi   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.14 Záměr prodeje části pozemku v lokalitě autobusového nádraží v Břeclavi   zpráva   příloha č. 1   příloha č. 2 Ing. Krátký(OM)
6.15 Prodej pozemku pod garáží v Poštorné   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.16 Záměr prodeje pozemku pod garáží na ulici Hybešova v Břeclavi   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.17 Prodej pozemků na ulici Břetislavova v Břeclavi na výstavbu garáží   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.18 Výkupy pozemků pod plánovanou stavbou „Břeclav bez bariér II. Etapa – ulice Lidická, chodníky křiž. Ulice Sovadinova – Skopalíkova“ na ulici Lidická v Břeclavi    zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.19 Výkup pozemků pod  komunikacemi a zelenými pásy na sídlišti ČSA a v okolí bytového domu na ulici Gagarinova, vše v Poštorné   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.20 Výkup pozemků pod cyklostezkou na ulici Na Zahradách v Břeclavi   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.21 Výkup pozemků od Českých drah, a.s. – pozemky na ulici Břetislavova a pod železničním mostem v Břeclavi   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.22 Výkup pozemku v lokalitě Zámecké louky v Břeclavi   zpráva   příloha č. 1   příloha č. 2 Ing. Krátký(OM)
6.23 Staženo
6.24 Výkup pozemku na rohu ulic Národních hrdinů a nám. T. G. Masaryka v Břeclavi   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.25 Výkup pozemků v lokalitě sídliště U Jánského dvora v Břeclavi   zpráva   příloha Ing. Krátký(OM)
6.26 Bezúplatný převod pozemku v lokalitě břeclavského zámku a záměr města vykoupit pozemky pod plánovanou stavbou „Cyklostezka Cukrovar – městská část Poštovná – III. úsek“ na ulici Třída 1. máje v Břeclavi    zpráva   příloha č. 1   příloha č. 2 Ing. Krátký(OM)
6.27 Úplatný převod pozemku – obslužná komunikace pro prodejnu BILLA z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do majetku města Břeclav – revokace usnesení   zpráva   příloha č. 1   příloha č. 2 Ing. Krátký(OM)
6.28 žívání bývalé kotelny na sídlišti Na Valtické v Charvátské Nové Vsi a s ní souvisejících pozemků   zpráva   příloha   příloha č. 2 Ing. Krátký(OM)
6.29 Jednací řád zastupitelstva města   zpráva  příloha MUDr. Ryšavý(OKT)
6.30 Bezúročná půjčka na projekt „Němčina do škol v Břeclavi“ – dodatek   č. 1   zpráva   příloha č. 1   příloha č. 2

RNDr. Petrů Ing.Parolek(OŠKMS)

6.31 Žádost Milana Veselého o prominutí zbytku splátek smluvní pokuty   zpráva   příloha Ing. Parolek(OŠKMS)
6.32 Změna splátkového kalendáře a dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Břeclavi č. 190/2012/OŠKMS/S/Dotace   zpráva  příloha č. 1  příloha č. 2 Ing. Parolek(OŠKMS)
6.33 nvestiční záměr v lokalitě umístěné při ulici 1. máje v prostoru po bývalém areálu „TRANZA“ a žádost o začlenění této lokality do územního plánu Břeclav“   zpráva   příloha Ing. Krátký(ORS)
6.34 Obřadní síň Břeclav – zařazení nové investiční akce do rozpočtu roku 2012   zpráva  Ing. Parolek(ORS)
6.35 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 19/2012/OSV ze dne 18.6.2012   zpráva   příloha MUDr. Ryšavý(OSV)
6.36 Příděl do investičního fondu města Břeclavi   zpráva   Ing. Parolek,MUDr. Ryšavý(OEK)
6.37 Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Břeclavi  zpráva  příloha č. 1   příloha č. 2 Ing. Bortlík(FVZM)
6.38 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   zpráva  příloha Ing. Parolek,MUDr. Ryšavý(OEK)
6.39 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 5/2012 o místním poplatků ze psů   zpráva       příloha Ing. Parolek,MUDr. Ryšavý(OEK)
6.40 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 6/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   zpráva  příloha Ing. Parolek,MUDr. Ryšavý(OEK)
6.41 Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 7/2012, kterou se ruší OZV města Břeclavi č. 7/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému     zpráva   příloha Ing. Parolek,MUDr. Ryšavý(OEK)
7. Dotazy a připomínky zastupitelů
8. Dotazy a připomínky občanů
9. Závěr

 

MUDr. Oldřich Ryšavý, v.r.

starosta města Břeclavi

 

Výsledky hlasování

 

Složky


Vytvoření složky: 28.01.2015 09:43 Administrátor
Počet zobrazení: 478