Náplň činnosti


Náplň činnosti

Odbor stavebního řádu a územního plánování zajišťuje výkon státní správy podle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, to vše na úseku územního řízení a stavebního řádu pro následující správní území - obce a města: Břeclav, Bulhary, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice (i s k.ú.Nejdek), Moravská Nová Ves, Tvrdonice a Týnec.

Pro tato území a na svěřeném úseku:

· vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o umístění staveb, o využití území, o chráněném území, o ochranném pásmu, o stavební uzávěře a o dělení nebo scelování pozemků

· vede stavební řízení a povoluje stavby

· povoluje změny staveb před jejich dokončením

· provádí kolaudační řízení a vydává kolaudační rozhodnutí

· rozhoduje o vyvlastnění, přestupcích a správních deliktech

· činí další opatření ve smyslu stavebního zákona

· provádí státní stavební dohled

· vyjadřuje se k projednávaným územním plánům příslušných obcí

· v souladu s příslušným předpisem vydává pro Město Břeclav rozhodnutí o číslování budov (čísla popisná) a vede jejich evidenci

· sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti

· spolupracuje s odborem regionálního rozvoje při činnosti komisí rozvoje a stavební, zejména ve věcech týkajících se problematiky výstavby

· vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na svěřeném úseku

· podává informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Náplň práce oddělení úřad územního plánování odboru stavebního řádu a územního plánování

Samostatné pořizování a posuzování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro obce včetně kontroly.konzultační a poradenská činnost na úseku územního plánu a stavebního řádu.
Koordinuje a pořizuje územně plánovací podklady.
Pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu.
Pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu.
Je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí.
Je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území.
Podává návrhy na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.
Vykonává další činnosti podle zák. č. 183/2006Sb.