Náplň činnosti odboru životního prostředí


Úsek lesního hospodářství - Ing. Pavlov

 

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

·   Rozhodování o odnětí  pozemků určených k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha

·   Rozhodování o dočasném omezení vstupu do lesa

·   Rozhodování o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha

·   Rozhodování o pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa

·   Prohlašování pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

·   Vydávání souhlasů k územnímu rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené

k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj

·   Vydávání souhlasů k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od

     okraje lesa

·   Vydávání licence odborného lesního hospodáře

·   Stanovení podmínek pro konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese

·   Vydávání výjimek ze zákazu  některých činností v lese

·   Vedení evidence nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa

·   Zajišťování zpracování lesní hospodářské osnovy

·   Ukládání pokut

·   Dozorová činnost

Zákon č. 149/2002 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesích dřevin

·   Příjem oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného  materiálu, odběru částí

rostlin a vyzvedávání sadebního materiálu

·   Vystavování potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů

reprodukčního materiálu lesních dřevin

·   Vedení evidence o vystavených potvrzeních o původu reprodukčního materiálu získaného

z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin

·   Ukládání pokut

·   Dozorová činnost

 

Úsek ochrany zvířat proti týrání

 

Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v úplném  znění zákona 77/2004 Sb. 

·   Projednávání přestupků na úseku ochrany zvířat

·   Projednávání správních deliktů dle § 27 zákona

·   Provádění zvláštních opatření dle § 28a zákona

Úsek rybářství

 

Zákon č. 99/2004 Sb. o rybářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů

·   Vydávání a odebírání rybářských lístků ve správním obvodu Městského úřadu Břeclav

·   Ustanovování, odvolávání a rušení rybářskou stráží

·   Vedení evidence rybářských stráží

 

Úsek myslivosti

 

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve zněné pozdějších předpisů

·   Uznávání honiteb a registrace honebních společenstev

·   Vedení rejstříku honebních společenstev

·   Vydávání loveckých lístků pro české občany a pro cizince

·   Povolování snížení stavů zvěře v honitbách dle § 39 zákona

·   Vyjadřování k lovu samičí zvěře a samčí zvěře do stáří 2 let u spárkaté zvěře

·   Povolování lovu poraněné zvěře dle § 40 zákona

·   Nařizování  omezení nebo zákazu vstupu do honitby dle § 9 odst. 3 zákona

·   Ustanovování mysliveckou stráží

·   Ustanovování mysliveckých hospodářů

·   Vedení evidence o využití honiteb dle § 34 zákona

·   Projednávání přestupků dle § 63 zákona

·   Projednávání správních deliktů dle § 64 zákona

·   Dozorová činnost

 

Úsek ochrany zemědělského půdního fondu

 

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

·   Udělování souhlasů ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu

·   Ukládání změny kultury zemědělské půdy na pozemcích nad 1 ha

·   Udělování souhlasů k návrhům vedení nadzemních a podzemních vedení

·   Udělování souhlasů k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu  do výměry 1 ha

·   Rozhodování v pochybnostech o tom, zda jde o součásti zemědělského půdního fondu

·   Dozorová činnost

·   Ukládání pokut

·   Vydávání rozhodnutí o odvodech za odnětí

·   Udělování souhlasů k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích

podkladů vycházejících ze schválených územních plánů obcí

 

Úsek ochrany přírody a krajiny

 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

·   Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les na území města Břeclav

·   Vyjadřování k investičním záměrům z hlediska ochrany přírody a krajiny

·   Vydávání výjimek ze zakázaných činností v přírodním parku Niva Dyje

·   Vydávání souhlasů k zásahům do významných krajinných prvků v oblastech mimo Naturu  2000, které by na ně mohly mít negativní vliv

·   Dozorová činnost

Úsek vodního hospodářství:

 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

·   Povolování nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

·   Povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění

·   Povolování vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do

kanalizace

·   Stanovování ochranných pásem vodních zdrojů

·   Vydávání souhlasů ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení

podle vodního zákona, ale které mohou ovlivnit vodní poměry

·   Vydávání vyjádření k záměrům provedení změn nebo odstranění stavby nebo zařízení,

nebo k provádění jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry

·   Výkon speciálního stavebního úřadu

·   Výkon funkce povodňového orgánu v období mimo povodeň

·   Provádění vodoprávního dozoru

·   Ukládání pokut podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

·   Povolování vypouštění odpadních vod, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle

kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, do kanalizace

·   Ukládání pokut

 

Úsek odpadového hospodářství

 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

·   Vydávání souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady do 100 t za rok

·   Vedení a zpracovávání evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi

·   Provádění kontrolní činnosti v oblasti odpadového hospodářství

·   Ukládání pokut právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněných k podnikání za

porušení povinností v oblasti odpadového hospodářství

 

Úsek ochrany ovzduší

 

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

·   Rozhodování o stanovení výše poplatků provozovatelů středních a malých stacionárních

zdrojů za znečišťování ovzduší

·   Vedení souhrnné provozní evidence středních zdrojů znečištění ovzduší

·   Kontrola provozování středních zdrojů znečišťování ovzduší vyplývající z provozní

evidence

·   Sumarizace veškerých emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování

 

Projednávání dalších přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

·   Přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě - úmyslné neoprávněné vystupování

jako veřejný činitel

·   Přestupky na úseku vodního hospodářství

·   Přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství

·   Přestupky na úseku geologie

·   Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy – porušení povinnosti nebo nedodržení zákazu

 stanoveného zákonem o střelných zbraních a střelivu

·   Přestupky na úseku ochrany životního prostředí

·   Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě související s činností odboru

 

Další činnosti:

·   Vyřizování stížností týkajících se činnosti odboru

·   Poskytování informací občanům dle zákona č. 106/1990 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

·   Dohled nad provozováním útulku pro opuštěná zvířata  v Bulharech