Náplň práce OVV


Náplň práce

zajišťuje hospodářské, komunální záležitosti městského úřadu a záležitosti informatiky úřaduzajišťuje materiálně a technicky sčítání lidu, referenda a volbyobstarává a organizuje chod úřadu, vede sklad materiáluzajišťuje správu budov úřadu, jejich opravu a údržbuprovozuje vozový park a zajišťuje jeho údržbuzabezpečuje evidenci a vykazování jízd služebních vozidelvede agendu stravování a případně zajišťuje stravování a agendu cestovních příkazůzajišťuje provoz a údržbu informačních a telefonních systémůzajišťuje kopírovací techniku a její údržbupřejímá hlášení občanů o ztrátách a nálezech, eviduje a likviduje dle platných předpisůzajišťuje úklid budov úřaduorganizuje a materiálně zajišťuje zasedání volených orgánůzajišťuje chod podatelny, archivu a informace pro veřejnostzajišťuje proškolení pracovníků z předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při prácizajišťuje školení odborné způsobilosti řidičůzajišťuje technické a materiální zabezpečení pro Sbory dobrovolných hasičů ve Staré Břeclavi, Poštorné a Ladné a zajišťuje zprávu jejich nemovitostísleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnostivyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osobpodává informace ve smyslu zákona o poskytování informacízabezpečuje činnost komise bytové

Podatelna

zpracovává a expeduje vnitřní a vnější poštovní zásilkyzajišťuje spisovou službu a skartaci dokumentůPokladnapřijímá a vyřizuje platby fyzických a právnických osobArchivvede archiv města a úřadu a uložení písemností v němprovádí inventarizaci a skartaci archivních fondů a sbírek podle stanovené metodiky

Recepce MěÚ - informace

zajišťuje podávání informací občanům a organizacím při vstupu do budovy úřadusdružuje informace z městského úřaduposkytuje formuláře a informační materiályposkytuje k nahlédnutí seznam dokumentů a písemností (vyhlášky, nařízení, směrnice apod.)

Oddělení komunální

vedoucí odboru nebo jím pověřený pracovník vystupuje a jedná za město ve věcech správy komunikací (chodníky, místní komunikace, veřejná zeleň) a veřejné osvětlenívyjadřuje se k projektům pro stavební a územní řízení jako správce místních komunikací, veřejné zeleně a veřejného osvětlenívyjadřuje s pohledu správce místních komunikací, veřejné zeleně a veřejného osvětlení k pronájmům a prodeji pozemků městazastupuje město v územním, stavebním a kolaudačním řízení v případě, kdy jsou stavbou dotčena veřejná prostranství, místní komunikace a veřejné osvětlení (přípojky inženýrských sítí, připojování nemovitostí k místním komunikacím, zařizování a výstavba inženýrských sítí)zajišťuje a kontroluje čištění, letní a zimní údržbu místních komunikací a chodníků, dalších veřejných prostranství, včetně údržby veřejného osvětlenízajišťuje a kontroluje likvidaci tuhého komunálního odpaduzajišťuje a kontroluje údržbu veřejné zeleně, zajišťuje správu a údržbu městského parku a mobiliáře města (dětská hřiště, lavičky apod.)vykonává povinnosti správce pohřebišť, zajišťuje a kontroluje provoz hřbitovů na území městazajišťuje instalaci a údržbu dopravního značení a informačního značení ve městěvykonává státní správu na úseku komunikací a silničního hospodářstvízastupuje město Břeclav a vydává vyjádření za město v řízení o zvláštním užívání veřejného prostranstvízajišťuje výkon správy místního poplatku za užívání veřejného prostranství a provádí kontrolní činnost podle vyhlášky o místních poplatcích, řeší komplexně záležitosti stánkového prodeje, je správcem poplatků za užívání veřejného prostranství - umístění stavebního zařízení a stavebního materiálu, vyhrazení trvalého parkovacího místa dle platné obecně závazné vyhlášky města, povolování LTZ, stanoviště taxipovoluje a přiděluje plochy pro umístění tzv. A reklamzabezpečuje výkon veřejně prospěšných prací, obecně prospěšných prací a prací při výkonu civilní službyspolupracuje s Domem kultury v rámci uzavřené smlouvy o užívání a provozování plakátovacích ploch na území městaspolupracuje se společností Tempos Břeclav, a.s. na koncepčních záležitostech týkajících se městazajišťuje výkon správy místního poplatku za rekreační pobyt a provádí kontrolní činnost podle vyhlášky o místních poplatcíchzajišťuje výkon správy místního poplatku z ubytovací kapacity a provádí kontrolní činnost podle vyhlášky o místních poplatcíchzajišťuje podmínky v souladu se zákonem o konání veřejné sbírky na území městasleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnostizajišťuje výkon státní správy podle zákona o právu shromažďovacímuzavírá nájemní smlouvy na pronájem pozemků města na výstavby stánkůzajišťuje deratizaci veřejného prostranství a místních komunikacípodává žádosti na kácení stromů na veřejných prostranstvích - v součinností s OŽPvede evidenci movitého i nemovitého majetku na úseku místních komunikací a komunálních služeborganizuje veřejné zakázky, výběrová řízení v oblasti údržby svěřeného majetku

Oddělení informatiky

stanovuje směry krátkodobého i dlouhodobého vývoje komplexního informačního systému úřaduřeší požadavky na hardware a software podle potřeb úřaduzajišťuje správu, údžbu počítačové sítězajišťuje správu, údržbu a opravy výpočetní technikyzabezpečuje aktualizaci internetových a intranetových stránek městazajišťuje uživatelskou podporu softwarových aplikací