Náplň práce OVV


Náplň práce

Zajišťuje hospodářské, komunální záležitosti městského úřadu a záležitosti informatiky úřadu. Zajišťuje materiálně a technicky sčítání lidu, referenda a volby, obstarává a organizuje chod úřadu, vede sklad materiálu, zajišťuje správu budov úřadu, jejich opravu a údržbu. Provozuje vozový park a zajišťuje jeho údržbu, zabezpečuje evidenci a vykazování jízd služebních vozidel, vede agendu stravování a případně zajišťuje stravování a agendu cestovních příkazů. Zajišťuje provoz a údržbu informačních a telefonních systémů, zajišťuje kopírovací techniku a její údržbu, přejímá hlášení občanů o ztrátách a nálezech, eviduje a likviduje dle platných předpisů, zajišťuje úklid budov úřadu, organizuje a materiálně zajišťuje zasedání volených orgánů, zajišťuje chod podatelny, archivu a informace pro veřejnost, zajišťuje proškolení pracovníků z předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zajišťuje školení odborné způsobilosti řidičů, zajišťuje technické a materiální zabezpečení pro Sbory dobrovolných hasičů ve Staré Břeclavi, Poštorné a zajišťuje zprávu jejich nemovitostí, sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti, vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob, podává informace ve smyslu zákona o poskytování informací, zabezpečuje činnost komise bytové

Podatelna

Zpracovává a expeduje vnitřní a vnější poštovní zásilky, zajišťuje spisovou službu a skartaci dokumentů. Pokladna přijímá a vyřizuje platby fyzických a právnických osob. Archiv vede archiv města a úřadu a uložení písemností, v něm provádí inventarizaci a skartaci archivních fondů a sbírek podle stanovené metodiky

Recepce MěÚ - informace

Zajišťuje podávání informací občanům a organizacím při vstupu do budovy úřadu, sdružuje informace z městského úřadu, poskytuje formuláře a informační materiály, poskytuje k nahlédnutí seznam dokumentů a písemností (vyhlášky, nařízení, směrnice apod.)

Oddělení komunální

Vedoucí odboru nebo jím pověřený pracovník vystupuje a jedná za město ve věcech správy komunikací (chodníky, místní komunikace, veřejná zeleň) a veřejné osvětlení, vyjadřuje se k projektům pro stavební a územní řízení jako správce místních komunikací, veřejné zeleně a veřejného osvětlení, vyjadřuje s pohledu správce místních komunikací, veřejné zeleně a veřejného osvětlení k pronájmům a prodeji pozemků města, zastupuje město v územním, stavebním a kolaudačním řízení v případě, kdy jsou stavbou dotčena veřejná prostranství, místní komunikace a veřejné osvětlení (přípojky inženýrských sítí, připojování nemovitostí k místním komunikacím, zařizování a výstavba inženýrských sítí), zajišťuje a kontroluje čištění, letní a zimní údržbu místních komunikací a chodníků, dalších veřejných prostranství, včetně údržby veřejného osvětlení, zajišťuje a kontroluje likvidaci tuhého komunálního odpadu, zajišťuje a kontroluje údržbu veřejné zeleně, zajišťuje správu a údržbu městského parku a mobiliáře města (dětská hřiště, lavičky apod.), vykonává povinnosti správce pohřebišť, zajišťuje a kontroluje provoz hřbitovů na území města, zajišťuje instalaci a údržbu dopravního značení a informačního značení ve městě, vykonává státní správu na úseku komunikací a silničního hospodářství, zastupuje město Břeclav a vydává vyjádření za město v řízení o zvláštním užívání veřejného prostranství, zajišťuje výkon správy místního poplatku za užívání veřejného prostranství a provádí kontrolní činnost podle vyhlášky o místních poplatcích, řeší komplexně záležitosti stánkového prodeje, je správcem poplatků za užívání veřejného prostranství - umístění stavebního zařízení a stavebního materiálu, vyhrazení trvalého parkovacího místa dle platné obecně závazné vyhlášky města, povolování LTZ, stanoviště taxi, povoluje a přiděluje plochy pro umístění tzv. A reklam, zabezpečuje výkon veřejně prospěšných prací, obecně prospěšných prací, spolupracuje s Domem kultury v rámci uzavřené smlouvy o užívání a provozování plakátovacích ploch na území města, spolupracuje se společností Tempos Břeclav, a.s. na koncepčních záležitostech týkajících se města, zajišťuje výkon správy místního poplatku za rekreační pobyt a provádí kontrolní činnost podle vyhlášky o místních poplatcích, zajišťuje výkon správy místního poplatku z ubytovací kapacity a provádí kontrolní činnost podle vyhlášky o místních poplatcích, zajišťuje podmínky v souladu se zákonem o konání veřejné sbírky na území města, sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti, zajišťuje výkon státní správy podle zákona o právu shromažďovacím, uzavírá nájemní smlouvy na pronájem pozemků města na výstavby stánků, zajišťuje deratizaci veřejného prostranství a místních komunikací, podává žádosti na kácení stromů na veřejných prostranstvích - v součinností s OŽP, vede evidenci movitého i nemovitého majetku na úseku místních komunikací a komunálních služeb, organizuje veřejné zakázky, výběrová řízení v oblasti údržby svěřeného majetku

Oddělení informatiky

stanovuje směry krátkodobého i dlouhodobého vývoje komplexního informačního systému úřadu, řeší požadavky na hardware a software podle potřeb úřadu, zajišťuje správu, údžbu počítačové sítě, zajišťuje správu, údržbu a opravy výpočetní techniky, zabezpečuje aktualizaci internetových a intranetových stránek města, zajišťuje uživatelskou podporu softwarových aplikací