Novinky v souvislosti s novelou živnostenského zákona, účinnou ke dni 1. 7. 2008

dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají zachována. Právo provozovat živnost se prokazuje dosavadním průkazem živnostenského oprávnění až do doby vydání prvního výpisu z živnostenského rejstříku podnikateli (například při povinném oznámení změny). Podnikatel si také může požádat o vydání výpisu z živnostenského rejstříku, protože potřebuje například dokladovat rozsah živnostenského oprávnění při výběrovém řízení.

  • zahájení a ukončení podnikání v mobilní provozovně a u automatů se živnostenskému úřadu neoznamuje. Zůstává však povinnost podnikatelů prokázat na žádost živnostenského úřadu oprávněnost k umístění mobilní provozovny a dále povinnost řádně mobilní provozovny a automaty označit (§ 17 odst. 3 a 4 živnostenského zákona).
  • má-li fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání na adrese tohoto úřadu.
  • elektronické podání: od 1.10.2008 může podnikatelská veřejnost (za předpokladu, že je uživatelem tzv. elektronického podpisu) učinit podání vůči živnostenskému úřadu elektronicky, prostřednictvím tzv. elektronického podání. Elektronické podání lze vytvořit pomocí aplikace JRF (jednotného registračního formuláře), která je podnikatelské veřejnosti zdarma ke stažení na stránce www.rzp.cz/elpod.html. Na této adrese naleznete také veškeré potřebné informace.

NOVÁ INFORMACE

  • Upozorňujeme podnikatele, že vyšel zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky.
  • Tímto zákonem došlo s účinností od 1.1.2009 u živností „Ostraha majetku a osob", „Služby soukromých detektivů" a „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob" mimo jiné ke změně všeobecných i zvláštních podmínek provozování živností pro podnikatele, případně i jeho zaměstnance. Změny všeobecných podmínek se týkají bezúhonnosti, změny zvláštních podmínek pak odborné způsobilosti.