Nový zákon o silničním provozu


Od 1. července 2006 dochází k zásadním změnám v zákonech o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, o provozu na pozemních komunikacích, o přestupcích, a též v trestním zákoně.

Novelou zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se zavádí správní poplatek za zkoušku z odborné způsobilosti ve výši 700 Kč. V případě, že žadatel z některého z předmětů neuspěje je správní poplatek stanoven pro opakování zkoušky z praktické jízdy 400 Kč, ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč.

Novinkou je též skutečnost, že zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích budou prováděny pouze pomocí výpočetní techniky, přičemž dojde i ke změně stávajících testů v tom smyslu, že na každou otázku bude pouze jedna správná odpověď. V současné době si zájemci mohou nové testy vyzkoušet na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR „www.mdcr.cz“.

Body za porušení dopravních předpisů

U novely zákona o provozu na pozemních komunikacích je novinkou zejména zavedení bodového systému. Bodové hodnocení představuje systém evidence spáchaných a pravomocně projednaných protiprávních jednání řidiče motorového vozidla, takže jeho vedení nepředstavuje zásah do práv a povinností osob, o kterých je evidence vedena. Zatímco doposud se do evidenční karty zaznamenávaly dopravní přestupky, u kterých sankce přesáhla hodnotu 2 000 Kč, nově bude úřad zaznamenávat téměř všechny dopravní přestupky jichž se řidič na silnici dopustí. Kromě finančního postihu, resp. zákazu řízení bude každý přestupek ohodnocen i příslušným počtem bodů. Po dosažení hranice 12 bodů přijde řidič o řidičské oprávnění a pro jeho získání zpět se musí podrobit novému výcviku v autoškole a přezkoušení z odborné způsobilosti. V případě, že v daném roce se řidič nedopustí žádného přestupku odečítají se mu 4 body.

Řízení bez řidičského oprávnění bude trestným činem

Novela zákona o přestupcích přináší zejména značné zvýšení sankcí za porušení pravidel silničního provozu. Například v současné době lze uložit řidiči za jízdu pod vlivem alkoholu pokutu ve výši maximálně 15 tisíc Kč, avšak od 1. 7. 2006 to již bude od 25 do 50 tisíc Kč. Podrobnější informace o výši sankcí za porušení pravidel silničního provozu včetně bodového ohodnocení přestupků najdete na stránkách města „www.breclav.org“.

Další novinkou je novelizace trestního zákona, díky níž bude řízení bez řidičského oprávnění trestným činem. Vzhledem ke zkušenostem s některými občany, kteří se tohoto deliktu dopouštějí opakovaně, změnu opravdu vítáme.

Zajímavostí určitě je též skutečnost, že od 1. 7. 2006 bude městská policie přímo ze zákona oprávněna měřit rychlost vozidel,zastavovat případné hříšníky a udělovat jim sankce.

Ing. Rostislav Snovický
vedoucí odboru správních věcí a dopravy