ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU


Oddělení interního auditu je funkčně nezávislý útvar zabezpečující činnosti uvedené v §28 a §31 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak provádění interního auditu, nezávislého a objektivního přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému města Břeclavi. Zpracovává roční zprávu o vysledcích finančních kontrol pro Krajský úřad Jihomoravského kraje, včetně vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly.

Rovněž zajišťuje konzultační činnost, která je zaměřena zejména na doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému; není výkonným orgánem - nerealizuje navrhovaná opatření. O své činnosti předkládá oddělení starostovi města roční zprávu.

Oddělení vystupuje zcela nezávisle na ostatních odborech, řídí se vlastními kritérii při plnění své auditorské činnosti a při zpracování auditorských zpráv. Je přímo podřizeno starostovi, který zajišťuje jeho funkční nezávislost a organizační oddělení od řídících výkonných struktur. Vedoucího útvaru jmenuje a odvolává rada města na doporučení starosty města.