Oddělení majetkové


Oddělení majetkové
  • zajišťuje veškeré převody nemovitého majetku města a spravuje jeho veškerý nemovitý majetek, pokud není svěřen do správy jiného odboru nebo organizace (prodej, nájmy a výpůjčky pozemků, věcná břemena)
  •  vyjadřuje se za město ve věcech dotčení majetku města cizí stavbou, vyjma pozemků města, které jsou součástí veřejného prostranství
  • připravuje výkupy pozemků potřebných k realizaci investiční výstavby aj. záměrů města