Přírodní park Niva Dyje


Přírodní park Niva Dyje byl zřízen nařízením Okresního úřadu č. 2/2002 v katastrálních územích Břeclav, Poštorná, Charvatská Nová Ves, Ladná, Lednice a Podivín o celkové rozloze cca 15 km2. Posláním přírodního parku je ochrana krajinného rázu, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika oblasti, při umožnění únosného turistického využití a rekreace.

Plochy aluvia jsou tvořeny mozaikou lesních porostů, zbytků tůní a lužních luk se solitérními duby.  

Na území nachází vhodná útočiště celá řada zvláště chráněných druhů živočichů. Součástí je také Zámecký rybník v Lednici, který je součástí národní přírodní rezervace, evropsky významné lokality a ptačí oblasti – Lednické rybníky. Oblast patří k Mokřadům Dolního Podyjí, které byly v roce 1993 zapsány do seznamu Ramsarské úmluvy.

 

Bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody v přírodním parku Niva Dyje nelze :

  • vjíždět a setrvávat motorovými vozidly a obytnými přívěsy na pozemcích, které leží mimo místní komunikace (mimo jednostopá vozidla do 50 cm3)
  • umísťovat a povolovat stavby
  • pořádat sportovní, motoristické, rekreační a jiné hromadné akce
  • tábořit, stanovat a rozdělávat ohně
  • plavit plavidla s vlastním pohonem
  • zřizovat nové komunikace
  • zřizovat parkoviště, tábořiště a kempy
  • zřizovat  skládky odpadů
  • provádět leteckou aplikaci chemických prostředků
  • provádět těžbu nerostů