Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A

Rada města Břeclavi ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace, se sídlem Na Valtické 641/31a, Břeclav, IČO 63434474.


Požadavky:
a) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění
b) znalost školské problematiky a předpisů
c) organizační a řídící schopnosti
 

K písemné přihlášce zašlete:

  • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání)
  • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení pracovního zařazení (potvrzení zaměstnavatelů, pracovní smlouvy atd.)
  • strukturovaný profesní životopis
  • písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu maximálně 5 normostran
  • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
  • originál, popřípadě ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců)
     

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady.
Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě doplňkového hodnocení, které bude spočívat v hodnocení osobnostního profilu formou písemného testu.
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01.03.2024
Přihlášku, životopis a koncepci rozvoje školy je nutné vlastnoručně podepsat.

Přihlášky podejte do 30.09.2023 do 12:00 hodin na adresu:
Město Břeclav
Odbor ekonomický
Nám. T. G. Masaryka 3
690 02 Břeclav
Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ