Společně v EU - aneb co přinese vstup ČR do EU municipalitám


Zeptejte se a my Vám rádi odpovíme

Své dotazy k tématu “Společně v Evropské unii – aneb co přinese vstup České republiky do EU municipalitám” zasílejte na e-mail: euroregion.bv@seznam_cz; odpovědi budou co nejdříve zveřejněny na této stránce.

Co to vůbec je euroregion?

Euroregiony jsou nadnárodním typem svazků či sdružení obcí, měst a dalších institucí podílejících se na rozvoji regionu. Cílem euroregionu je především podpora a realizace projektů odrážejících všechny formy spolupráce mezi smluvními stranami. Hlavním motivem přeshraniční spolupráce je odstraňování nerovností mezi regiony na obou stranách hranice vedoucí k postupnému vyrovnávání ekonomického i sociálního rozvoje. Spolupráce přesahující hranice napomáhá zmírňovat nevýhody, které s sebou hranice v území nesou. Překonává národní okrajové polohy pohraničních oblastí a zlepšuje životní podmínky obyvatelstva zde žijícího. Má zasahovat do všech kulturních, sociálních, hospodářských a infrastrukturních oblastí života občanů, organizací a regionálních institucí.

Co si mohu představit pod euroregionem Pomoraví?

Euroregion Pomoraví (často nazýván jako Euroregion jižní Morava-Weinviertel-Záhorie) představuje určitou formu spolupráce tří regionů. V roce 1997 došlo v Mistelbachu k podpisu deklarace “O rozvoji spolupráce mezi regiony Weinviertel (Rakousko), jižní Morava (Česká republika) a Záhorie (Slovenská republika)” mezi Sdružením obcí a měst jižní Moravy, Združeniem miest a obcí Záhoria a Regionalverband Evroparegion Weinviertel v Dolním Rakousku. Smyslem této deklarace je přeshraniční spolupráce uvedených regionů jako jedna z forem podpory rozvoje zainteresovaných států, upevňování vzájemné důvěry a měla by přinést přínos pro rozvoj integračního procesu a všestranné spolupráce v Evropě. O dva roky později byla podepsaná smlouva o vytvoření euroregionu Pomoraví, kdy na slovenské straně se strategickým partnerem pro tuto formu přeshraniční spoluráce stalo Regionálné združenie Záhorie.

Území euroregionu je vymezeno následujícími administrativními celky:

Weinviertel Jižní Morava Záhorie
Gänserndorf Brno-venkov Malacky
Hollabrunn Břeclav Myjava
Korneuburg Hodonín Senica
Mistelbach Znojmo Skalica

Celková rozloha euroregionu Pomoraví, kde dominují řeky Morava a Dyje, je 11,5 tis. km2 a žije zde podle dostupných dat 1 038 tis. obyvatel. Krajina se vyznačuje mozaikovou strukturou středohoří, pahorkatiny, teras, pánví a poříční krajiny. Jednotlivé typy krajin, jako nivy Dunaje, Moravy a Dyje nebo Malé Karpaty, mají nezměrnou přírodní hodnotu. Jiné oblasti, jako Moravské pole), Záhorská nížina nebo části regionu Weinviertel a jihomoravského pohraničí, jsou intenzivně zemědělsky obdělávány. Oblasti městských aglomerací Vídně a Bratislavy jsou naproti tomu charakterizovány mimořádně silnou činností spojenou s osídlením.

Mám-li zájem o další informace o euroregionu, kam se mohu obrátit?

Základní informace jsou k dispozici na stránkách http://www.euregio-weinviertel.org, další dotazy Vám zodpoví sekretariáty jednotlivých regionů:

Sdružení obcí a měst jižní Moravy

Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Sekretariát: Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Výstaviště 1, 648 00 Brno

Tel.: + 420 541 159 569, e-mail: rrajm@rrajm_cz


Regionalverband Europaregion Weinviertel

Hauptstraße 31, A- 2225 Zistersdorf

Sekretariát: Weinviertel Management

Hauptstraße 31, A- 2225 Zistersdorf

Tel: + 43 2532 2818, e-mail: info@euregio-weinviertel_org


Regionálne združenie Záhorie

SK-90851 Holič, Bratislavská 5

Sekretariát: Regionálne združenie Záhorie

SK- 900 54 Jablonove

Tel: +421 34 7749141-3, e-mail: inforeg@max_sknet_sk


Regionálne združenie Záhorie

SK-90851 Holič, Bratislavská 5

Sekretariát: Regionálne združenie Záhorie

SK- 900 54 Jablonove

Tel: +421 34 7749141-3, e-mail: inforeg@max_sknet_sk

Jak jsou přeshraniční aktivity financovány?

Přeshraniční aktivity mohou být financovány v rámci Evropské unie z iniciativa INTERREG (konkrétně INTERREG IIIa - jde o část programu podporující přeshraniční spolupráci dvou sousedících regionů), ve střední a východní Evropě pro přeshraniční spolupráci existuje program CBC PHARE, který úspěšně funguje i v České republice.

Program CBC PHARE byl v České republice zahájen v roce 1994 v česko-německé příhraniční oblasti. Od roku 1995 se program CBC PHARE rozšířil i do česko-rakouské příhraniční oblasti a od roku 1999 získalo svůj program na podporu přeshraniční spolupráce i česko-polské a jednorázově (v roce 1999) i česko-slovenské příhraničí. Hlavním úkolem programu v tomto prvním období bylo zmírňování deficitů v příhraničních oblastech, a to zejména v oblasti technické a dopravní infrastruktury, dále pak podpora přeshraniční spolupráce zaměřená na odstraňování negativních vlivů periferní polohy a dlouhodobé izolace pohraničních regionů a podpora úsilí k vytváření srovnatelných podmínek pro další rozvoj území na obou stranách hranice.

Předpokládá se, že program roku 2003 bude pravděpodobně posledním programem CBC PHARE, pokud ČR vstoupí do EU v květnu 2004. Naplní-li se tento očekávaný scénář, budou mít příhraniční oblasti od roku 2004 přístup k programu INTERREG. Priority a opatření stanovené v Společném programovém dokumentu (JPD) zůstanou i nadále v platnosti. Změny se mohou týkat výše finančních alokací a zejména mechanizmu implementace programu, který se bude řídit pravidly programu INTERREG i na naší straně hranice. Do doby vstupu však musí ČR stanovit institucionální rámec pro implementaci programu INTERREG, vytvořit a následně vyškolit nezbytné implementační struktury.

Vezmeme-li to z jiného úhlu, tak po vstupu do EU budou moci žadatelé získat prostředky na projekty v rámci programu CBC PHARE (každý rok se podepisuje finanční memorandum pro daný program a rok a prostředky poskytnuté v rámci finanční memoranda je možné využívat nejdéle tři roky od jeho podpisu, tzn. podepíše-li se finanční memorandu pro program CBC PHARE v roce 2003, může se program realizovat až do roku 2006) zároveň bychom mohli zažádat o prostředky z evropské iniciativy INTERREG IIIa, která je určená pro členské země Evropské unie.

Co všechno podporuje iniciativa INTERREG?

Cílem iniciativy INTERREG je podpora přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce evropských zemí. Pro období 2000 - 2006 je aktuální program INTERREG III, který je dále rozčleněn na:

  • Interreg IIIA - přeshraniční spoluprác
  • Interreg IIIB - mezinárodní spolupráce
  • Interreg IIIC - meziregionální spolupráce

Oblast A - spolupráce mezi sousedními regiony, která vede k rozvoji přeshraničních hospodářských a sociálních center na základě společných strategií udržitelného územního rozvoje. Podporovány jsou tedy aktivity v sousedních příhraničních regionech, včetně oblastí na vnějších hranicích a i na určitých mořských hranicích. Na vnějších hranicích se iniciativa INTERREG IIIA potkává s programem PHARE CBC.

Oblast B - mezinárodní (nadnárodní) spolupráce mezi národními, regionálními a místními orgány s cílem podpořit vyšší stupeň územní integrace velkých skupin evropských regionů. Snahou je dosažení udržitelného, harmonického a vyrovnaného rozvoje a vyšší územní integrace s kandidátskými a dalšími sousedními zeměmi.

Oblast C - meziregionální spolupráce vedoucí k lepší efektivitě politik a nástrojů regionálního rozvoje a soudržnost na základě tvorby sítí.

Na iniciativu INTERREG III má 15 členských států v letech 2000 - 2006 k dispozici 4 875 mil. EUR, v období 1994 - 1999 to bylo 3,6 mil. EUR. Deset přístupových zemí dostane v období let 2004 - 2006 celkem k dispozici cca 425 MEUR, z toho Česká republika 61 mil. EUR, tedy cca 20 MEUR ročně.

Co Česká republika a iniciativa INTERREG?

Po vstupu do Evropské unie bude moci Česká republika čerpat prostředky z iniciativy Společenství INTERREG. Evropská unie přislíbila ČR na tuto iniciativu pro období 2004 - 2006 celkem 60,9 mil EUR; pokud by se podařilo základní příslib navýšit o inflaci, měli bychom k dispozici 67,0 mil EUR. Ročně tedy půjde o částku cca 20 mil. EUR (resp. cca 22 mil. EUR) pro všechny hranice, tj. pro česko-saskou, česko-bavorskou, česko-rakouskou, česko-slovenskou a česko-polskou). Kolik prostředků připadne na jednotlivé hranice, není v současné době známo (květen 2003)

Pro program INTERREG IIIA (přeshraniční spolupráce) chce Česká republika alokovat 80% připadající na celou iniciativu, pro program INTERREG IIIB (mezinárodní spolupráce) 14 % a pro program INTERREG IIIC (meziregionální spolupráce) 6 %.

Bližší informace:

  • webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj - www.mmr.cz
  • česko-rakouská hranice