Pronájem hřbitovních zdí

Klíčové informace

 • Město Břeclav nabízí k pronájmu plochy na umístění reklamy na hřbitovních zdech, za účelem nabídky pohřebních a kamenických služeb. Pronajmout je možné zdi na hřbitovech v Břeclavi, Staré Břeclavi, Poštorné a Charvátské Nové Vsi.
 • Pronájem zajišťuje ODBOR MAJEKTOVÝ, a uskutečňuje se dle platných Pravidel nájmu, výpůjčky a zřizování věcných břemen u nemovitostí ve vlastnictví města Břeclav.

Stanovení nájemného

Při stanovení výše nájemného se vychází z velikosti pohledové reklamní plochy, přičemž pohledovou reklamní plochou se rozumí:

 • Celá plocha reklamní tabule použitelná pro výlep reklamy - při umístění reklamy na reklamní tabuli (již zbudovaná nebo dodaná společně s reklamou),
 • Velikost vlastní reklamy - při umístění reklamy na plochu zdi, oplocení jiným způsobem (např. umístění plátěné reklamy na zeď pomocí provazového uchycení na zapuštěné držáky apod.).

Pokud reklamní plocha nemá tvar základního pravidelného geometrického útvaru (čtverec, obdélník) je pohledová reklamní plocha stanovena jako čtverec resp. obdélník, kdy jeho strany vychází vždy z nejzazšího okraje reklamy v horizontální a vertikální rovině (např. u kruhové reklamní plochy jsou strany čtverce rovny průměru kruhové reklamní plochy).

Výše nájemného

Výše nájemného je u plošné reklamy (reklamní tabule, plátěná reklama apod.) stanovena následovně:

 • Velikost pohledové reklamní plochy do 1 m2 (včetně) – 15 Kč/m2/den.
 • Velikost pohledové reklamní plochy od 1 m2 do15 m2 - 4 Kč/m2/den.
 • Za každý započatý m2 pohledové reklamní plochy nad 15 m2 - 15 Kč/m2/den.

Žádost pro pronájem

Žádost pro pronájem musí obsahovat:

 • Označení žadatele - jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, případně doručovací adresu, telefonní kontakt, u právnických osob název a sídlo.
 • Místo (hřbitov), kde požaduje reklamu umístit.
 • Velikost reklamní plochy.
 • Druh (účel) reklamy.

Nájemní smlouvy schvaluje rada města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení.

Žádosti se podávají písemně na adresu: Městský úřad Břeclav, Odbor majetkový, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav PSČ 690 81.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den