Pronájem hřbitovních zdí

Klíčové informace

• Město Břeclav nabízí k pronájmu plochy na umístění reklamy na hřbitovních zdech, za účelem nabídky pohřebních a kamenických služeb. Pronajmout je možné zdi na hřbitovech:

-          Břeclav-město (ulice Lanžhotská)

-          Stará Břeclav (ulice Hřbitovní)

-          Poštorná (ulice Hájová)

-          Charvátská Nová Ves

• Pronájem zajišťuje ODBOR MAJEKTOVÝ, a uskutečňuje se dle platných Pravidel nájmu, výpůjčky a zřizování věcných břemen u nemovitostí ve vlastnictví města Břeclav.

 

Stanovení nájemného

• Při stanovení výše nájemného se vychází z velikosti pohledové reklamní plochy, přičemž pohledovou reklamní plochou se rozumí:

-          celá plocha reklamní tabule použitelná pro výlep reklamy - při umístění reklamy na reklamní tabuli (již zbudovaná nebo dodaná společně s reklamou),

-          velikost vlastní reklamy - při umístění reklamy na plochu zdi, oplocení jiným způsobem (např. umístění plátěné reklamy na zeď pomocí provazového uchycení na zapuštěné držáky apod.).

 

• Pokud reklamní plocha nemá tvar základního pravidelného geometrického útvaru (čtverec, obdélník) je pohledová reklamní plocha stanovena jako čtverec resp. obdélník, kdy jeho strany vychází vždy z nejzazšího okraje reklamy v horizontální a vertikální rovině (např. u kruhové reklamní plochy jsou strany čtverce rovny průměru kruhové reklamní plochy).

 

Výše nájemného

Výše nájemného je u plošné reklamy (reklamní tabule, plátěná reklama apod.) stanovena následovně:

  • Velikost pohledové reklamní plochy do 1 m2 (včetně) – 15 Kč/m2/den.
  • Velikost pohledové reklamní plochy od 1 m2 do15 m2 - 4 Kč/m2/den.
  • Za každý započatý m2 pohledové reklamní plochy nad 15 m2 - 15 Kč/m2/den.

 

Žádost pro pronájem

• Žádost pro pronájem musí obsahovat:

-          Označení žadatele - jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, případně doručovací adresu, telefonní kontakt, u právnických osob název a sídlo.

-          Místo (hřbitov), kde požaduje reklamu umístit.

-          Velikost reklamní plochy.

-          Druh (účel) reklamy.

 • Nájemní smlouvy schvaluje rada města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení.

Žádosti se podávají písemně na adresu: Městský úřad Břeclav, Odbor majetkový, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav PSČ 690 81.

Pomůžeme Vám

Navštivte nás

Městský úřad Břeclav
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 02 Břeclav

Po: 8.00 – 17.00
Út: 8.00 – 14.00
St: 8.00 – 17.00
Čt: 8.00 – 14.00
Pá: neúřední den