Chodníky sídliště Valtická Etapa II.


Na tento projekt byla získána finanční podpora z Integrovaného operačního programu, z kontinuální výzvy pro oblast podpory 6.5.2 – zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

Obsah projektu
Projekt „Chodníky sídliště Valtická Etapa II. - CZ.1.06/5.2.00/07.09774“ se zaměřil na regeneraci stávajících chodníkových ploch vedoucích podél panelových domů na sídlišti Valtická, které byly ve špatném technickém stavu. Oprava chodníků navazuje na první etapu regenerace chodníkových ploch v této lokalitě. 
Stavba byla vyvolána nevyhovujícím stavem chodníkových ploch v dané lokalitě, kde se nacházel chodník z betonové dlažby nebo litého asfaltu, který byl zdeformován místními poklesy a propady a nevyhovoval požadavkům na bezbariérové užívání staveb. Opatření přispěje ke zlepšení kvality života v dané lokalitě a zvýší komfort pohybu po sídlišti.

Projektem jsme sledovali zlepšení a zkvalitnění života místních obyvatel.

Většina finančních prostředků byla čerpána z evropských fondů (85 % z celkové částky), zbytek dofinancovalo město Břeclav.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt    1 448 610 Kč
- zdroj žadatele                          377 183 Kč
- dotace z rozpočtu MV ČR   1 071 427 Kč

logo IOP+EU+MMR