Od. 5. října je v ČR vyhlášen nouzový stav


nouzovy-stav-584x316.jpg Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaným jako SARS CoV-2) na území České republiky NOUZOVÝ STAV od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda
I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.


I. zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším
než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné
akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující
sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich
má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,

2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá,
včetně zkoušek;


II. omezuje
1. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, že
a) se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být dodržena vzdálenost
2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, hudebníci), případně musí být účinkující
osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo),
b) každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje; pokud je zpoplatněn
vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor akce je povinen písemně
evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce,
c) v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů
a nápojů,
d) účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy
domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení,

2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci
a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících
zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení
se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními
svazy,

3. účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob,
a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob
vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá,
Částka 158 Sbírka zákonů č. 392 / 2020 Strana 3987

4. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 06:00 hod.,
s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování
poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje
na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení
s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících
u jednoho stolu,
c) u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků,
d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové
okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně
nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li
o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny
(např. zahrádka),
e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních
prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat
celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.