Domovník – Preventista v Břeclavi


Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016480

eu_1.jpg

 

 

Realizátor projektu – příjemce dotace: Město Břeclav 

Název projektu: Domovník – Preventista v Břeclavi

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016480

Doba realizace projektu: 1. 6. 2020 – 31. 5. 2022

Celkové způsobilé výdaje projektu 1 995 745

 

 

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na podporu činnosti Domovníků – Preventistů (dále DP), na zvýšení jejich kompetencí a jejich podpora na pracovním trhu. Realizace projektu přispěje ke zvyšování pocitu bezpečí na území sociálně vyloučené lokality (dále SVL). Projekt je součástí komplexu opatření, která jsou sepsána ve Strategickém plánu sociálního začleňování (SPSZ) a ověřeným nástrojem, který v Břeclavi funguje již několik let.

 

Cílem projektu je do 31. 5. 2022: 

1. Zlepšit a ukotvit pracovní návyky a sociální kompetence u cílové skupiny (2 DP)

    a) prostřednictvím výkonu činnosti DP

    b) prostřednictvím mentoringu, průběžného vzdělávání a supervize

   

2. Zvýšit vnímaný pocit bezpečí obyvatel v SVL a v jejím blízkém okolí

   

3. Komplexní evaluací změřit dopady práce DP, jak na bezpečnostní situaci v SVL, tak    

    dopady projektu na samé domovníky-preventisty.