vodoprávní úřad


Před podáním žádosti na obecní stavební úřad o územní rozhodnutí, popř. souhlas doporučujeme požádat si o vydání souhrnného vyjádření odboru životního prostředí, viz: žádost o souhrnné vyjádření. Podání žádosti o souhrnné vyjádření doporučujeme i v případě záměru vybudování studny. 

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Oznámení o užívání stavby vodního díla

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro občany a o stavební povolení ke studni 

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) 

Žádost o povolení k užívání vodních děl

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro občany a o stavební povolení 

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro občany a o stavební povolení 

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky 

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo vodnímu dílu

Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Žádost o udělení souhlasu

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

Žádost o vyjádření