Letní tábor a víkendové pobyty - Royal Rangers Břeclav


Hlavním cílem projektu, stejně jako smyslem fungování organizace Royal Rangers Břeclav je prevence sociálně-patologických jevů mezi dětmi a mládeží ve městě.

Obsah projektu
Nezisková organizace Royal Rangers Břeclav spolupracuje ve městě s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit. Během roku se členové setkávají na pravidelných schůzkách v rámci klubovny v Břeclavi-Poštorné a organizují akce pro děti na sídlištích. Dále pořádají výlety, víkendové pobyty a čtrnáctidenní letní tábor. Na pravidelné schůzky a jednodenní akce docházejí kromě dětí z většinové společnosti také děti ze sociálně slabých rodin. Ty se často nemohou účastnit pobytových akcí z důvodu finanční situace rodiny. Na základě dlouhodobé spolupráce mezi Městem Břeclav a organizací Royal Rangers Břeclav byla na základě dotačního programu Jihomoravského kraje přidělena dotace na víkendové pobyty a letní tábor pro takto znevýhodněné děti a nebyla tím ohrožena celoroční systematická práce.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt
- dotace z rozpočtu JmK