Na obsazení pozice Asistent prevence kriminality při Městské policii Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice Asistent prevence kriminality

při Městské policii Břeclav

_______________________________________________________

Město Břeclav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Asistent prevence kriminality, který bude zaměstnancem Města Břeclav s organizačním zařazením v rámci Městské policie Břeclav.

 

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, věk minimálně 18 let,

 

Dosažené vzdělání

Minimálně základní  

Charakteristika vykonávané činnosti

 

Obchůzková činnost s ohledem na určené lokality, asistence strážníkům Městské policie Břeclav při řešení problémů s romskými obyvateli, pomoc všem obyvatelům příslušné lokality při řešení citlivých otázek občanského soužití, spolupráce se sdružením IQ Roma servis ve smyslu plnění volnočasových aktivit zejména romských dětí ze svěřené lokality, sledování snímání částí budov pomocí kamerového systému.  

Praxe

Zkušenosti s volnočasovými aktivitami dětí a mládeže výhodou

Požadované dovednosti

Dokonalá znalost sociálně vyloučených lokalit a dalších lokalit se zvýšeným výskytem protiprávních jednání v Břeclavi

Všeobecné požadavky

Zdravotní stav odpovídající náročné práci asistenta prevence kriminality, zdravotní způsobilost k výkonu práce v noci, fyzická zdatnost, duševní způsobilost, trestní bezúhonnost

 

Platové podmínky:   Zařazení odpovídající 4. platové třídě (Bezpečnostní pracovník – provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového).

 

Předpokládaný nástup – 1. 4. 2014

 

Přihlášku zašlete  nejpozději  do  8. 1. 2014  na níže uvedenou adresu a kontaktní osobu. Přihláška uchazeče musí obsahovat: jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis.

 

Nutno doložit:                        - motivační dopis

            - strukturovaný životopis

                                   - originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                                 - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (minimálně                                                     doložit vysvědčení z 8. resp. 9. ročníku ZŠ, výuční list apod.)

                                   - čestné prohlášení, že uchazeč nepobírá starobní důchod

                             - čestné prohlášení, ne starší tří měsíců, že nebyl v posledním roce opakovaně (dvakrát a vícekrát) uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku

- čestné prohlášení, ne starší tří měsíců, že proti němu není vedeno trestní stíhání

 

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Jana Pelikánová; Město Břeclav, Odbor kanceláře tajemníka, úsek personální a mzdový, tel.: 519 311 214, e-mail: (jana.pelikanova@breclav_eu)jana.pelikanova@breclav_eu