na obsazení pozice domovník v bytových domech


Město Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

(z dotačního projektu)

 

na obsazení pozice domovník v bytových domech na ulici:

Na Zahradách č. objektu 19, 20 a 21

 Krátká č. objektu 8 

Riegrova č. objektu 27

 Dům s pečovatelskou službou na ulici Seniorů, Břeclav

Na Pěšině č. objektu 27

                                         

 

Předpoklady a požadavky: Státní občanství ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka.

 

Dosažené vzdělání: Základní

Charakteristika vykonávané činnosti: Dozorování v bytových domech na ulicích Riegrova, Krátká,

Na Zahradách, Na Pěšině a Seniorů. Dohled nad úklidem a pořádkem svěřených objektů, provádění drobných oprav, zabezpečení odstranění případných závad, provádění odečtu vodoměrů, dohled nad dodržováním Domovního řádu, veřejného pořádku, bezpečnosti občanů apod.

Požadované dovednosti: Psychická odolnost a zvládání psychické zátěže, zvládání konfliktů, komunikativnost, základní manuální dovednosti při údržbě domovního fondu. Podmínka trvalého bydliště v domu, ve kterém bude domovník působit.

Odměňování: Na výše uvedenou pracovní pozici bude vystavena dohoda o provedení práce v rozsahu 300hod./1rok. Odměna za vykonanou práci je stanovena ve výši 80,-Kč/1hod.

Předpokládaný nástup – 1.6.2013.

 

 

 

-          Přihlášku  zašlete  nejpozději  do  27.05.2013 na výše uvedenou adresu a kontaktní osobu.

-          Přihláška uchazeče musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis.

-          K přihlášce doložte strukturovaný profesní životopis a originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Jitka Salajková, odbor majetkový, tel. č. 519 311 415, e-mail: (jitka.salajkova@breclav_eu)jitka.salajkova@breclav_eu

 

 

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče