Na obsazení pozice ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města Břeclav, TEREZY Břeclav


Rada města Břeclavi

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice ředitele/ředitelky

příspěvkové organizace města Břeclav, TEREZY Břeclav

_______________________________________________________

Požadavky:

dosažené vzdělání

vysokoškolské, vyšší odborné, příp. střední s maturitou

praxe

minimálně 5 let ve vedoucí pozici v organizaci s ročním rozpočtem min. 10 mil. Kč a přímým řízením min. deseti lidí, působení ve funkci ředitele příspěvkové organizace města - výhodou

znalosti oboru

znalost chodu příspěvkové organizace města, znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

požadované jazykové

znalosti

znalost jednoho světového jazyka výhodou

další požadované

dovednosti

komunikační schopnosti, schopnost vést pracovní kolektiv, časová flexibilita, občanská a morální bezúhonnost, manažerské dovednosti, spolupráce s ostatními organizacemi regionu, řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na PC

Místo výkonu práce: TEREZA Břeclav, Pod Zámkem 5, 690 02 Břeclav

Předpokládaná doba trvání pracovního poměru: pracovní poměr na dobu neurčitou

Odměňování: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 12.

Předpokládaný nástup od 1. 8. 2011.

Přihlášku zašlete nejpozději do 10. 6. 2011 na adresu Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav a kontaktní osobu.

Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.org) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu

o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

Nutno doložit: koncepce dalšího fungování příspěvkové organizace

motivační dopis

strukturovaný profesní životopis

originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Leona Radkovičová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214, e-mail: leona.radkovicova@breclav_org (jana.ivancicova@breclav_org)

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.