Na obsazení pozice referenta/ky oddělení právního odboru kanceláře tajemíka


 Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referenta/ky oddělení právního odboru kanceláře tajemníka

 

Požadavky:   

dosažené vzdělání

vysokoškolské v magisterském studijním programu

studijní obor

právo

praxe

min. 3 roky v oboru podmínkou

znalosti oboru

znalosti a zkušenosti v oblasti správního práva a občanského práva, znalost správního řádu a zákona o obcích, zkouška odborné způsobilosti výhodou (ZOZ při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku).

požadované jazykové

znalosti

znalost jednoho světového jazyka vítána

další požadované

dovednosti

znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B", komunikativnost, časová flexibilita, samostatnost, tvořivost, důslednost, organizační schopnosti, ochota k dalšímu vzdělávání, v případě cizího státního občana je zapotřebí trvalý pobyt v ČR

Druh - náplně práce: zajišťování agendy na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, spolupracuje se státními orgány, orgány policie a obce, pojišťovacími ústavy a zdravotními pojišťovnami, zajišťuje podklady pro vedení přestupkového řízení a samotné vedení přestupkového řízení s následným vydáním rozhodnutí

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 9.

Předpokládaný nástup od 1. června. 2011.                        

Přihlášku zašlete nejpozději do 28. dubna 2011 na adresu Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav a kontaktní osobu.  

Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.org) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

Nutno doložit:     motivační dopis

                              strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                              lustrační osvědčení (případně doklad o vyžádání osvědčení), a 

                              čestné prohlášení v souladu s § 4 zákona č. 451/1991 Sb.                             

                                    

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Leona Radkovičová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214, e-mail: leona.radkovicova@breclav_org (jana.ivancicova@breclav_org)

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.