Na obsazení pozice referenta/referentky státní správy a samosprávy (agenda sociálně právní ochrana dětí) odboru sociálních věcí


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav, IČ 00283061

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referenta/referentky

státní správy a samosprávy (agenda sociálně právní ochrana dětí)

odboru sociálních věcí

 

Tajemník Městského úřadu Břeclav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na odboru sociálních věcí Městského úřadu Břeclav v rámci projektu ,,Podpora standardizace služeb sociálně-právní ochrany dětí ORP Břeclav,,, CZ.1.04./3.1.03./C2.00103, s dobou určitou do 30.06.2015.

______________________________________________________

Požadavky:   

 

dosažené vzdělání

vysokoškolské v magisterském nebo bakalářském studijním programu, popř. vyšší odborné – kvalifikační předpoklady dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

studijní obor

sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče atd. (splnění předpokladů dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

znalosti oboru

sociální práce, sociálně-právní činnost

praxe ve státní správě

nebo samosprávě

výhodou, splnění předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

další požadované

dovednosti

znalost platných legislativních předpisů výhodou, výborná znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič, komunikativnost, samostatnost, důslednost, organizační schopnosti, ochota k dalšímu vzdělávání, české státní občanství, v případě cizího státního občana je zapotřebí trvalý pobyt v České republice, bezúhonnost

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10.                                   

                          Předpokládaný nástup únor 2014.

 

Přihlášku  zašlete  nejpozději  do 24.01.2014  na výše uvedenou adresu a kontaktní osobu.   Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu)  musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis. Obálku je nutno označit heslem

,,Výběrové řízení na Referenta státní správy a samosprávy na OSV Městského úřadu Břeclav,,.

 

Nutno doložit:           strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech                                  

                                   originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                                   ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                                   motivační dopis                                  

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Jana Pelikánová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214, e-mail: (jana.pelikanova@breclav_eu)jana.pelikanova@breclav_eu

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.