na obsazení pozice velitele/ky Městské policie Břeclav


 Rada města Břeclavi

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

na obsazení pozice velitele/ky

  Městské policie BřeclavPožadavky:   

Dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

bezúhonnost, spolehlivost, starší 21 let, zdravotní způsobilost, střední vzdělání s maturitní zkouškou, osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů

Praxe

minimální pětiletá praxe u bezpečnostních složek nebo ve veřejné správě, z toho alespoň dvouletá praxe z řízení malých kolektivů, zkušenost z práce městské policie výhodou

Znalosti oboru

znalost zákona o obecní policii, zákona o přestupcích a zákona o obcích

Požadované jazykové

znalosti

znalost jednoho světového jazyka výhodou

Další požadované

dovednosti

komunikační schopnosti, schopnost vést pracovní kolektiv, časová flexibilita, občanská a morální bezúhonnost, manažerské dovednosti, spolupráce s ostatními organizacemi regionu, řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na PC, zbrojní pas výhodou

 

Místo výkonu práce: Městská policie Břeclav, Kupkova 382/3, 690 02 Břeclav

 

Předpokládaná doba trvání pracovního poměru: pracovní poměr na dobu neurčitou

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

                          veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10.

                          Předpokládaný nástup od 11. 9. 2011.

 

Přihlášku zašlete nejpozději do 15. 8. 2011 na adresu Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav a kontaktní osobu.  

Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu

o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

Nutno doložit:     koncepce dalšího fungování městské policie

      motivační dopis

      strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání                  

                                    

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Jana Pelikánová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214, e-mail: jana.pelikanova@breclav_org

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.