Chci vytvořit lokalitu pro budoucí výstavbu více rodinných, bytových domů


Výstavba na území města Břeclavi je koordinována schváleným územním plánem, který vymezuje plochy pro zástavbu. Pro posouzení možné výstavby dopravní a technické infrastruktury je nutno předložit žádost volnou formou, kde uvedete stručný popis záměru (účel, kapacita, dotčené parcely a katastrální území atd.). K žádosti doložíte návrh vedení inženýrský sítí, komunikace a chodníku včetně uvažovaných dimenzí na podkladu katastrální mapy, jednoduchý popis uvažované výstavby a návrh umístění plánovaných staveb, pro něž bude technická a dopravní infrastruktura budována. Pro lokality, které jsou určeny územním plánem k zástavbě, ale nenachází se zde potřebná technická infrastruktura, bude uzavřena plánovací smlouva na vybudování komunikace a veškerých inženýrských sítí. Plánovací smlouvou se přesně stanoví, kdo a za jakých podmínek se bude na výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury podílet. Podmínky plánovací smlouvy budou řešeny individuálně podle konkrétního případu. Město Břeclav má zpracovány vzory plánovacích smluv, které vám na vyžádání poskytne pracovník odboru.