Chci zrušit trvalý pobyt osobě, která je hlášena k trvalému pobytu na adrese objektu, který vlastním. Tento občan nemá možnost se přihlásit na jinou adresu a v daném objektu již rok nebydlí. Jak mám postupovat?


O zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhodují ve správním řízení jako věcně a místně příslušné správní orgány obecní úřady (dále jen „ohlašovny“) podle místa trvalého pobytu občana-žadatele. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen na základě pravomocného rozhodnutí, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. Jedná se pouze o tzv. úřední adresu a pro občana z tohoto aktu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Občan je povinen požádat do 15 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o jeho místě trvalého pobytu z moci úřední o vydání nového občanského průkazu.

Kdo může podat návrh a za jakých podmínek

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může podat občan - tzv. oprávněná osoba, za kterou se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt určený k bydlení, ubytování a individuální rekreaci nebo jeho vymezenou část ( např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan hlášen k trvalému pobytu.

Musí být splněny následující podmínky:

  • užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části ( např. bytu nebo obytné místnosti ) jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena, jako místo trvalého pobytu zaniklo,
  • občan tento objekt neužívá (nezdržuje se tam, nemá tam svůj osobní majetek, není vedena společná domácnost…).

Návrh podává oprávněná osoba písemně na příslušné ohlašovně podle místa trvalého pobytu, tj. na příslušném obecním (městském) úřadu.

Oprávněná osoba ( navrhovatel ) předkládá:

  • písemnou žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu s ověřeným podpisem, kde uvede, koho se návrh týká, důvody zrušení trvalý pobyt na dané adrese, příp. jména svědků k potvrzení skutečností uvedených v návrhu,
  • doklad o vlastnictví objektu nebo doklad opravňující k jeho užívání např. list vlastnictví, nájemní smlouva, smlouva o ubytování apod. nebo jeho ověřenou kopii,
  • další doklady potřebné k posouzení návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle rozhodnutí orgánu, který vede správní řízení (dle konkrétního případu).

Formuláře nejsou stanoveny. Návrh se podává písemně volnou formou a má podle správního řádu charakter podání. Úkon je bez poplatku. Řízení probíhá ve lhůtách dle správního řádu.