Chtěl bych se dozvědět adresu mého bývalého spolužáka ze základní školy. Jakou mám možnost a jak mám postupovat?


Se svou žádostí se musíte obrátit přímo na Ministerstvo vnitra, které na základě písemné žádosti občana staršího 15 let zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy ministerstvo této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.

Ke zprostředkování kontaktu slouží Žádost o zprostředkování kontaktu ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra v sekci „Formuláře“, nebo k dispozici u všech úřadů příslušných k podání uvedené žádosti), kterou vyplní žadatel (dále jen kontaktující osoba), a to buď na: 

  • matričním úřadě,
  • obecním úřadě obce s rozšířenou působností,
  • krajském úřadě
  • Ministerstvu vnitra

a uhradí správní poplatek ve výši 500,- Kč formou kolkové známky nebo v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.

Podpis na žádosti musí být úředně ověřen; to neplatí, žádá-li občan osobně na výše uvedených úřadech.

Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o výsledku hledání pouze v následujících případech:

  1. pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat.
  2. pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky.
  3. pokud kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou.

V ostatních případech zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě (žadateli), přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

Správní poplatek

Správní poplatek ve výši 500,- Kč je možné uhradit 3 způsoby:

  1. Kolkovou známkou v hodnotě 500,- Kč
  2. V hotovosti při podání žádosti na úřadě
  3. Zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710. Jako variabilní symbol se použije číslo ve tvaru 1111…. , kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem (čtyřmístné nebo trojmístné číslo) - např. 11116823, u trojmístných koncovek např. 1111297 (variabilní symbol nemůže obsahovat tečky, čárky, pomlčky, písmena, mezery, apod.). První čtyři číslice variabilního symbolu jsou v tomto případě vždy jedničky. Specifický symbol: 433. Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele.