Číslo 526 není předčíslím účtu. Při bezhotovostních úhradách poplatku se nepíše pomlčka mezi číslem 526 a 651. Pro zadání čísla účtu pište celé číslo bez pomlčky a to 526651 jako číslo účtu a 0100 jako kód banky.


Obec může zapracovat osvobození a úlevy do obecně závazné vyhlášky, kde může zohlednit sociální poměry jednotlivých poplatníků. Město Břeclav v obecně závazné vyhlášce stanovilo osvobození:

  • u dětí, za kalendářní rok, ve kterém jsou narozeny
  • u poplatníků, kteří nejméně 12 měsíců pobývají v sociálních zařízeních a to za dobu jejich pobytu
  • u poplatníků, kteří nejméně po 12 měsíců pobývají v cizině, a to za dobu jejich pobytu
  • u osob úředně prohlášených za nezvěstné, ode dne tohoto prohlášení

a úlevy ve výši 180,00 Kč:

  • dětem, a to do konce kalendářního roku, ve kterém dovrší 6 let,
  • poplatníkům nad 65 let věku, a to od počátku kalendářního roku, ve kterém poplatník dovrší uvedený věk

Prominutí místního poplatku od 1.1.2011 neumožňuje novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Institut prominutí poplatku nebo jeho navýšení zakotvený v ustanovení § 16 zákona o místních poplatcích byl s účinnosti od 1.1.2011 zrušen. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění účinný od 1.1.2011, který upravuje řízení o místních poplatcích, není-li zákonem o místních poplatcích stanoveno jinak, taktéž neumožňuje žádné prominutí poplatkové povinnosti.