Co by měli svolavatelé shromáždění vědět


 • Občané mají právo se pokojně shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Výkon toho práva slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.
 • Za shromáždění se také považují pouliční průvody a manifestace.
 • Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti. Shromáždění lze konat:
  • bylo-li shromáždění řádně oznámeno oprávněnou osobou,
  • nebylo-li příslušným úřadem vyvěšeno na úřední desce tohoto úřadu písemné vyhotovení  rozhodnutí o zákazu shromáždění.
 • Koná-li se shromáždění na území města Břeclav, podává svolavatel oznámení o konání shromáždění na Městský úřad Břeclav, Odbor ekonomický, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav.
 • Shromáždění oznamuje „svolavatel“, tj. občan starší 18 let, nebo pověřený zástupce zmocněný jednat jménem právnické osoby se sídlem na území ČR, a to alespoň 5 dnů před konáním shromáždění. K oznámení doručeném dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění se nepřihlíží.
 • Oznámení podává svolavatel písemně, a to buď na příslušném formuláři nebo individuálním oznámením. V případě konání průvodu je požadována mapa trasy.
 • Pokud se má shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.
 • Pokud bude svolavatel v rámci shromáždění využívat veřejná prostranství pro umístění např. stolku, ozvučení, tribuny atd., je zapotřebí si vyřídit povolení k záboru veřejného prostranství na Odboru rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav.
 • Při osobním předložení oznámení o konání shromáždění Městský úřad Břeclav upozorní na případné vady oznámení (neúplné nebo nepřesné údaje) s tím, že pokud je svolavatel neodstraní, nepůjde o platné oznámení. Městský úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.
 • Pokud Městský úřad Břeclav do tří pracovních dnů od oznámení konání shromáždění nevyvěsí písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění nebo jeho ukončení na své úřední desce, může svolavatel shromáždění uspořádat. Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení může svolavatel do 15 dnů od doručení podat žalobu u soudu. Žaloba nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do tří dnů.
 • Ten, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost, nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno, anebo nezajistí řádný průběh shromáždění, dopustí se přestupku, za který mu může být uložena pokuta ve výši do 5 000 Kč.
 • Městský úřad Břeclav může svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.
 • Městský úřad Břeclav může shromáždění zakázat, má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění.
 • Městský úřad Břeclav může konání shromáždění zakázat, jestliže oznámený účel shromáždění směřuje k výzvě:
  • popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů,
  • dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti,
  • jinak porušovat ústavu a zákony.
 • Městský úřad Břeclav také shromáždění zakáže jestliže:
  • se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví,
  • se má konat na stejném místě ve stejnou dobu podle dříve doručeného oznámení jiné shromáždění.
 • Svolavatel je povinen:
  • poskytnou úřadu na jeho žádost součinnost nezbytnou k zajištění řádného průběhu shromáždění  a splnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy,
  • zajistit potřebný počet způsobilých pořadatelů starších 18 let,
  • řídit průběh shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu shromáždění uvedeného v oznámení,
  • dávat závazné pokyny pořadatelům,
  • dbát o pokojný průběh shromáždění a činit opatření, aby nebyl narušován,
  • shromáždění ukončit.
 • Účastníci shromáždění nesmějí mít u sebe střelné zbraně nebo výbušniny. Rovněž nesmějí mít u sebe jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, lze-li z okolností nebo z chování účastníků usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilím.
 • Účastníci shromáždění nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci.