Doporučení budoucím stavebníkům


Konzultace záměru nebo koupě pozemků

Výstavba na území města Břeclav je koordinována schváleným územním plánem, v některých případech také regulačními plány. Dokumenty vymezují plochy pro zástavbu, některé lokality mají udány specifikace. Jakékoliv záměry musí dokumenty respektovat a být s nimi v souladu. Z těchto důvodů doporučujeme kontaktovat odbor rozvoje a správy pro získání informací, nejlépe před koupí samotného pozemku. Tím se může předejít zbytečně vynaloženým finančním prostředkům(i např. za zpracovanou projektovou dokumentaci, u níž byl dodatečně zjištěn nesoulad s územně plánovací dokumentací).

Postup před jednáním na stavebním úřadě

Před jednáním na stavebním úřadě je nutné žádat o stanovisko ke zpracované projektové dokumentaci nové stavby. V případě stavby (rodinný dům, provozovna, garáž...), která bude dopravně připojena na silniční síť, je třeba nejprve kontaktovat dopravní inspektorát Policie ČR o vyjádření. Ke stavbě vydává odbor rozvoje a správy souhrnné stanovisko, příslušný silniční správní úřad, tj. odbor správních věcí a dopravy vydává rozhodnutí o připojení nové nemovitosti k pozemní komunikaci. Následně je možné žádat stavební úřad o vydání opatření.

Budování přípojek inženýrských sítí

V případě budování přípojek inženýrských sítí odbor rozvoje a správy vydává stanovisko k uložení tohoto zařízení do pozemků ve vlastnictví města Břeclav a k napojení na veřejnou infrastrukturu. Odbor správních věcí a dopravy v těchto případech vydává rozhodnutí o "uložení inženýrských sítí na dobu jejich životnosti do místní komunikace".

Kontakty odboru rozvoje a správy