Informace odboru


ÚSEK ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Výkon státní správy na úseku školství, mládeže a sportu

 • zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v  působnosti obce s rozšířenou působností (Břeclav)
 • předkládá krajskému úřadu zpracované rozbory hospodaření s finančními prostředky ze státního rozpočtu za školy v obvodu jeho působnosti
 • přebírá agregované údaje ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení v obvodu jeho působnosti a předává je krajskému úřadu
 • kontroluje a předává Ústavu pro informace a vzdělávání statistické výkazy z oblasti školství v rámci obvodu obce s rozšířenou působností

Výkon samosprávy na úseku školství, mládeže a sportu

 • realizuje funkci zřizovatele vůči školským příspěvkovým organizacím a sportovnímu zařízení Tereza
 • zajišťuje konkursní řízení a na jeho základě navrhuje Radě města jmenování ředitelů školských příspěvkových organizací
 • spolupracuje se školskou komisí zřízenou Radou města Břeclav
 • spolupracuje se sportovní komisí zřízenou Radou města Břeclav
 • podporuje činnost zájmových a sportovních organizací
 • zpracovává a následně předkládá orgánům města žádosti zájmových subjektů z oblasti sportu o dotaci z rozpočtu města Břeclav
 • zajišťuje podklady pro stanovení výše úhrady neinvestičních nákladů za žáky jiných obcí
 • připravuje pro orgány města návrh stanovení výše příjmů a výdajů všech příspěvkových organizací vůči nimž realizuje funkci zřizovatele
 • provádí kontrolu vyúčtování poskytnutých dotací do oblasti sportu

ÚSEK KULTURY

Výkon státní správy na úseku kultury

 • vykonává státní správu v oblasti vedení kroniky města

Výkon samosprávy na úseku kultury

 • zajišťuje výkon samosprávy na úseku kultury
 • realizuje funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím města (Městská knihovna, Městské muzeum a galerie)
 • spolupracuje s kulturní komisí zřízenou Radou města Břeclavi
 • podporuje činnost zájmových a kulturních organizací
 • zpracovává a následně předkládá orgánům města žádosti zájmových subjektů z oblasti kultury o dotaci z rozpočtu města Břeclavi
 • provádí kontrolu vyúčtování poskytnutých dotací do oblasti kultury
 • organizuje kulturní akce pořádané městem Břeclav

ÚSEK TIC (Turistického informačního centra) A  ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

 • zajišťuje činnosti spojené s poskytováním informací a služeb v rámci turistického ruchu, včetně prezentace a propagace města v této oblasti
 • zajišťuje zprostředkovatelskou činnost při prodeji vstupenek na akce pořádané organizacemi a soukromými osobami ve spolupráci s městem
 • zabezpečuje spolupráci při utváření zahraničních vztahů
 • zabezpečuje organizaci zahraničních vztahů
 • zabezpečuje dohled nad dodržováním některých povinnosti při výrobě, šíření a archivování audiovizuálních děl

ÚSEK PAMÁTKOVÉ PÉČE

 • vykonává funkci dotčeného orgánu státní správy v oblasti památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb. 
 • vydává závazná stanoviska k zamýšlené obnově kulturních památek a nemovitostí v jejich ochranném pásmu nebo v památkových zónách, vydává rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky učinit
 • vykonává funkci dotčeného orgánu státní správy na úseku památkové péče, a to zejména v řízeních vedených podle stavebního zákona (nejedná-li se o národní kulturní památku)
 • vykonává dozor při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezrvaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče
 • podle zákona č. 20/1987, o státní památkové péči, ukládá za porušení tohtoto zákona sankce (pokuty) ve správním řízení
 • spolupracuje s Národním památkovým ústavem při zpracování a evidování údajů o památkových objektech, vede jejich evidenci
 • podává Ministerstvu kultury návrhy na prohlášení věci za kulturní památku nebo zrušení prohlášení nebo se k nim vyjadřuje
 • vyjadřuje se k žádostem o finanční příspěvek na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek z programů Ministerstva kultury
 • spolupracuje s Ministerstvem kultury při poskytování finančních příspěvků ze státních prgramů na obnovu kulturních památek
 • spolupracuje s církvemi a organizacemi na úseku památkové péče

 Organizace spadající do působnosti odboru (zřizované Městem Břeclav):

Subjekty, které na základě nájemní smlouvy zajišťují provoz v objektu města:

KULTURNÍ DŮM STARÁ BŘECLAV

kontakt: http://www.slovackykruzek.cz/

Vlastimil Horák, tel. +420 728 616 831,  horakvlastimil@seznam_cz

KULTURNÍ DŮM POŠTORNÁ

kontakt: http://www.konare.cz/

Milan Studený, tel. +420 724 979 558, milan.studeny@seznam_cz

SOKOLOVNA CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES

kontakt: http://www.charvatska.jex.cz/

Jan Chyla, tel. +420 728 061 211, chyla.jan@seznam_cz

KULTURNÍ DŮM DELTA Břeclav, s.r.o.

kontakt: http://www.kdbreclav.cz/

tel. +420 519 372 019, +420 519 330 610, info@kdbreclav_cz

 Veřejná finanční podpora (dotace) v oblasti kultury a sportu z rozpočtu města Břeclavi:

 • žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory (dotace) v oblasti kultury a sportu se podávají prostřednictvím odboru školství, kultury, mládeže a sportu
 • poskytování veřejné finanční podpory (dotace) se řídí platnými Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi schválenými zastupitelstvem města
 • dokumenty potřebné pro vyřízení žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory (dotace), včetně platných Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi, naleznete zde.

Povinnosti související s konáním kulturních akcí:

 • pořadatel, který pořádá kulturní akci je povinen podat na OŠKMS oznámení o konání akce na předepsaném tiskopisu
 • pořadatel akce, jejíž součástí je tombola, podá na OŠKMS žádost o povolení tomboly na předepsaném tiskopisu
 • potřebné tiskopisy k ohlášení naleznete zde.

Základní školy

Napsal uživatel OSKMS Středa, 06 Leden 2010 13:03

ZŠ Břeclav, Komenského 2
 
ředitelka: Mgr. Yveta Polanská
 
Tel.: 519 372 155   www.zspostorna.cz
 
 
ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A
 
ředitelka: Mgr. Dagmar Krystíková
 
Tel.: 519 334 211   www.zsvalticka.cz

 ZŠ Břeclav, Slovácká 40

ředitelka: Mgr. Iva Jobánková

Tel.: 519 370 876   http://www.slovacka.cz/

 
 
ZŠ J. Noháče Břeclav, Školní 16
 
ředitelka: Mgr. Iva Karlínová

 Tel.: 519 371 057   www.zsjnbreclav.ic.cz 

ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7

ředitelka: Mgr. Jitka Šaierová

Tel.: 519 333 339   www.kptnalepky.cz

  
 
 
ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1

ředitel: PaedDr. Igor Huleja

 
Tel.: 519 326 543   www.kupkova.cz  
 
 
 

Mateřské školy

Napsal uživatel OSKMS Středa, 06 Leden 2010 14:04

MŠ Břeclav, Břetislavova 6
 
ředitelka: Lenka Čudová
 
Tel.: 519 371 203  www.msbretislavova.cz
 

MŠ Břeclav, Hřbitovní 8

ředitelka: Mgr. Jitka Kocábová

Tel.: 519 370 070   www.msstarabreclav.info

  

MŠ Břeclav, Na Valtické 727

ředitelka: Marta Kaufová

Tel.: 519 334 209   http://ms-navalticke-breclav.webnode.cz/ 

  

MŠ Břeclav, Slovácká 39

ředitelka: Dagmar Čápová

Tel.: 519 370 494   www.materskeskolky.cz/slovacka

  

MŠ Břeclav, U Splavu 2765

ředitelka: Zdeňka Zálešáková

Tel.: 519 373 057  http://www.msusplavu.cz

MŠ Břeclav, Okružní 7

ředitelka: Bc. Zdeňka Stanická

Tel.: 519 335 332   www.okruzni7.cz

  

MŠ Břeclav, Osvobození 1

ředitelka: Eva Čevelová

Tel.: 519 370 007   www.mspostorna.cz