Informace odboru


Náplň činnosti oddělení OSŘOŽÚ

Náplň činnosti oddělení stavební úřad

Oddělení stavební úřad zajišťuje výkon státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění pro následující správní území – obce a města: Břeclav (k.ú. Břeclav, Poštorná, Charvátská Nová Ves), Bulhary, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice (k.ú. Lednice, Nejdek), Moravská Nová Ves, Tvrdonice a Týnec.

V rámci své působnosti:

- zajišťuje výkon státní správy na úseku umisťování, provádění, užívání a odstraňování staveb

- projednává přestupky a správní delikty

- provádí stavební dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona

- vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na svěřeném úseku

- činí další opatření ve smyslu stavebního zákona

- vyjadřuje se k projednávaným územním plánům příslušných obcí

- podává informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

- je vyvlastňovacím úřadem ve smyslu zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Náplň činnosti oddělení obecní živnostenský úřad (OŽÚ)

Oddělení obecní živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Náplň oddělení obecní živnostenský úřad:

- činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (dále jen ŽZ) při vydávání průkazů živnostenského oprávnění pro fyzické osoby

- činnosti v rozsahu stanoveném ŽZ při vydávání průkazů živnostenského oprávnění pro právnické osoby

- metodická pomoc a poradenská činnost v oblasti živnostenského podnikání

- součinnost s dotčenými orgány státní správy v rámci působnosti podle zvláštních předpisů při stanovení podmínek k provozování živnosti

- vedení správních řízení o zrušení a pozastavení živnostenských oprávnění dle § 58 ŽZ

- je provozovatelem živnostenského rejstříku a vyřizuje žádosti o výpisy z něho

- vedení evidence zemědělského podnikatele

- poskytování informací veřejnosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k živnostenskému úřadu

- je centrálním registračním místem ve vztahu k finančnímu úřadu, k České správě sociálního zabezpečení, k úřadu práce a ke zdravotní pojišťovně

- provádění živnostenských kontrol

- vedení správně-sankčních řízení za porušení povinností podle ŽZ

- zabezpečování dozorových činností včetně nápravných a sankčních opatření nad dodržováním vybraných povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních daních, zákonem o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (protikuřácký zákon) a § 24 odst. 1 písm. c) přestupkového zákona na úseku živnostenského podnikání

- koordinace a spolupráce s orgány státní správy, státního odborného dozoru, orgány činnými v trestním řízení, zájmovými svazy, cechy a sdruženími podnikatelů