Informace odboru


Náplň činnosti odboru sociálních věcí

Odbor sociálních věcí spolurozhoduje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dále rozhoduje a vede agendu dle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení. Ve všech oblastech rozhodování je také respektován zákon 89/2012 Sb. – nový občanský zákoník. Odbor sociálních věcí též působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu zákona   č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – z.401/2012 Sb. a dalším a dále zabezpečuje přestupkovou agendu přestupkového řízení ve věci přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně

- § 28 přestupky na úseku práce a sociálních věcí

- § 29 přestupky na úseku zdravotnictví

- §30 přestupky na úseku alkoholismu / toxikomanie                                                                                          

!!!!! OD 1.LEDNA 2012 AGENDU HMOTNÉ NOUZE, PŘÍSPĚVKŮ NA PÉČI AJ.VEDE ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BŘECLAV, V PŘÍZEMÍ BUDOVY MÚ BŘECLAV, KONTAKTY :

ING. JAN PODHORSKÝ - 950 107 551,

MAIL Jan.Podhorsky@bv_mpsv_cz

P.BLANKA BENEŠOVÁ - 950 107 566,

MAIL Blanka.Benesova@bv_mpsv_cz

Vnitřní členění odboru sociálních věcí

a) oddělení sociálně právní ochrany dětí  

b) úsek sociálních služeb

c) agenda komunitního plánování sociálních služeb

d) příspěvkové organizace

Nejdůležitější předpisy

Agenda: sociálně právní ochrana dětí - péče o rodinu a děti

zákon č. 94/1963 Sb.,o rodině, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve znění pozd. předpisů

zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů.

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v aktuálním platném znění zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 468/2011 Sb.

Agenda: sociálně právní ochrana dětí - sociální kurátor pro mládež:

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, ve znění pozd. předpisů

zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) SSSSS

Agenda: sociálního poradenství  

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů

Agenda: projednávání přestupků

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

Agenda: vydávání receptů s modrým pruhem

zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů

Agenda: domovy s pečovatelskou službou

zákon č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Agenda: ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozd. předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Agenda: sociální kurátor + komunitní plánování sociálních služeb

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení o sociálních službách

Za tím účelem :

přijímá žádosti na předepsaných tiskopisech, jejichž formu stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí

rozhoduje o oprávněnosti a úplnosti žádostí a v souladu se zákonem koordinaci rozvoje sociálních služeb

vede evidenci všech přijatých žádostí, zabezpečuje spisovou dokumentaci, provádí její kontrolu a podílí se na archivaci a skartaci spisové dokumentace

zajišťuje metodickou, poradenskou a kontrolní činnost na úseku sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí

metodicky řídí a kontroluje činnost příspěvkové organizace Domov seniorů Břeclav

vede účetní agendu v oblasti sociálních služeb

poskytuje sociálně-právní poradenství v oblasti rodinných vztahů, zdravotního a psychického onemocnění či postižení, kriminálně patalogických jevů apod. , dále rozvodové a porozvodové poradenství včetně mediace dohod   o rozvodovém uspořádání.