Informace odboru


Náplň činnosti odboru správních věcí a dopravy

Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a matrik

 • vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel a rodných čísel jako ohlašovna a jako obecní úřad s rozšířenou působností,
 • je správním orgánem při rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na návrh vlastníka nemovitosti nebo jiné oprávněné osoby,
 • přiděluje popisná, evidenční a orientační čísla budovám na katastrálním území Břeclav, Poštorná a Charvátská Nová Ves,
 • zajišťuje vedení voličských seznamů pro volby a referenda,
 • vydává občanské průkazy a cestovní doklady občanům, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a vede jejich evidenci,
 • je správním orgánem při rozhodování o neplatnosti občanského průkazu nebo cestovního dokladu a při odepření vydání cestovního dokladu,
 • je správním orgánem při projednávání přestupků na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • zabezpečuje provoz a obsluhu kontaktního místa veřejné správy - CzechPOINT,
 • je matričním úřadem, vede matriku narození, manželství a úmrtí, zajišťuje svatební obřady a vítání občánků, přijímá žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství ČR, zajišťuje složení státoobčanského slibu, provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, provádí kontrolní činnost matričních úřadů v pověřeném územním obvodu,
 • je výdejovým místem rodných čísel, přiděluje rodná čísla fyzickým osobám narozeným v matričním obvodu a plní další úlohy spojené s agendou rodných čísel.

Oddělení evidence vozidel a řidičských průkazů

 • vede registr silničních vozidel – provádí zápisy vozidel, změny údajů v registru, schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného, dovezeného nebo přestavěného vozidla,
 • vede registr řidičů  - uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, vydává a vyměňuje řidičské průkazy včetně mezinárodních, vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče, vydává a vyměňuje paměťové karty řidiče, vozidla a karty servisní v systému digitální tachograf, vede registr bodového systému hodnocení řidičů,
 • provádí zkoušky nových uchazečů o řidičská oprávnění a přezkušování řidičů, zajišťuje registraci autoškol,
 • povoluje provozování stanic měření emisí.

Oddělení přestupkového řízení

 • je správním orgánem při projednávání přestupků především proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • v rámci Komise pro projednávání přestupků projednává přestupky proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití,
 • vede správní řízení ve věci poskytnutí ochrany ve smyslu § 5 občanského zákoníku (zásah do pokojného stavu).

Oddělení dopravy a silničního hospodářství

 • je dopravní úřadem pro městskou autobusovou dopravu v Břeclavi, za město spolupracuje s vybraným provozovatelem MHD v záležitostech týkajících se provozu MHD ve městě,
 • zajišťuje výkon silničního správního úřadu ve věcech silnic II., III. třídy a IV. třídy, místních komunikací a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací,
 • zajišťuje výkon speciálního stavebního úřadu pro silnice II. a III. třídy, pro místní a veřejně přístupné účelové komunikace pro obce ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • je správním orgánem při projednávání přestupků a správních deliktů v souvislosti se zákonným pojištěním motorových vozidel,
 • zajišťuje agendu provozovatelů taxislužby,
 • zajišťuje správu městských parkovišť a parkovacích zón.